- Trình tự thực hiện

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nếu không đồng ý, cá nhân, tổ chức có quyền tiếp tục khiếu nại.

+ Đối với cơ quan hải quan:

            - Bước 1: Tổng cục Hải quan tiếp nhận Đơn Khiếu nại của tổ chức, cá nhân;

            - Bước 2: Kiểm tra Đơn Khiếu nại;

            - Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn Khiếu nại, Tổng cục  trưởng Tổng cục Hải quan ra thông báo thụ lý giải quyết Đơn Khiếu nại (trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do);

            - Bước 4: Củng cố tài liệu, thu thập chứng cứ liên quan đến giải quyết khiếu nại; Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại (nếu cần thiết); Xem xét, xử lý nội dung khiếu nại;

            - Bước 5: Trong thời hạn quy định của pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan;

- Thông qua các hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn Khiếu nại.

- Số lượng hồ sơ: 01 Đơn.

- Thời hạn giải quyết: 45 – 70 ngày (theo quy định) kể từ ngày cơ quan Hải quan ra Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai bằng văn bản.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số  58/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính.