Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/6/2018, với những nội dung bổ sung, sửa đổi mới cơ bản như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển

Được sửa đổi bổ sung tại các khoản 19, 20 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, trong đó:

Bổ sung quy định loại trừ việc áp dụng quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng đối với hàng hóa quá cảnh đóng chung container, toa xe chở hàng với hàng nhập khẩu, xuất khẩu, đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ngoài ra, thủ tục chuyển tải, lưu kho, chia tách, đóng chung container…được quy định cụ thể. Theo đó, người khai hải quan phải gửi văn bản đề nghị đến Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm chuyển tải, lưu kho…và hoạt động này chỉ được thực hiện tại cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, kho CFS, cảng cạn, địa điểm tập kết giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát, tập trung đối với hàng chuyển pháp nhanh.

Bổ sung Bản kê chi tiết hàng hóa quá cảnh vào hồ sơ thực hiện thủ tục hải quan và các điều kiện để đóng chung container giữa hàng quá cảnh với hàng xuất nhập khẩu như: hàng hóa phải được đóng gói một cách riêng biệt; hàng hóa quá cảnh không thuộc trường hợp phải có Giấy phép quá cảnh hoặc không thuộc mặt hàng là rượu, bia, thuốc lá; hàng hóa dự kiến nhập khẩu đóng chung container không thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; đối với hàng xuất khẩu đóng chung container phải có cùng cửa khẩu xuất với hàng quá cảnh, cửa khẩu xuất phải là cửa khẩu quốc tế; container, toa xe chở hàng, phương tiện chứa hàng phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan.

Đối với hàng hóa trung chuyển, Nghị định đã quy định thời hạn lưu giữ hàng hóa không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; doanh nghiệp kinh doanh cảng biển gửi thông báo bằng văn bản về vị trí khu vực trung chuyển đến Chi cục Hải quan nơi quản lý khu vực trung chuyển chậm nhất là 5 ngày trước ngày đầu tiên thực hiện dịch vụ trung chuyển.

2. Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

          Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng người khai hải quan. Theo đó, có 02 đối tượng mới có nghĩa vụ khai hải quan, bao gồm: Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế và người thực hiện dịch vụ trung chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho việc phối hợp kiểm tra giữa cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, Nghị định 59/2018/NĐ-CP đã bổ sung các quy định về trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành và có giấy phép như sau:

Quy định rõ thời điểm nộp giấy phép đối với trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện phải có Giấy phép của cơ quan chuyên ngành phải có Giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan và khai đầy đủ thông tin Giấy phép trên Tờ khai hải quan. Đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, trước khi lấy mẫu người khai hải quan phải thông báo về thời gian, địa điểm lấy mẫu thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia hoặc Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan.

Về kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất, Nghị định đã bổ sung thêm trường hợp phải kiểm tra như: tổ chức, cá nhân lần đầu nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; bị phát hiện có dấu hiệu thay đổi thông tin đặc điểm sản xuất nhưng không thông báo với cơ quan Hải quan; nhập khẩu hàng hóa để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công lại toàn bộ hợp đồng gia công; bị phát hiện có lưu giữ nguyên liệu vật tư, linh kiện nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu ngoài các địa điểm đã thông báo.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập bổ sung địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hình này phù hợp với các công việc đặc thù như: máy móc thiết bị TN-TX, TX-TN để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định, hàng hóa TN-TX, TX-TN để bảo hành sửa chữa, dự hội chợ triễn lãm…được thực hiện tại Chi cục hải quan chuyển phát nhanh, Chi cục quản lý doanh nghiệp chế xuất.

          Ngoài ra, tại khoản 31 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP bổ sung thêm một số quy định mới về thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế. Trong đó, quy định không yêu cầu giấy phép nhập khẩu hay văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hành lý nhập cảnh vượt định mức miễn thuế và thuộc Danh mục hàng hóa có giấy phép nhập khẩu hoặc kiểm tra chuyên ngành có trị giá không quá 20 triệu đồng.

3. Về trị giá hải quan

a) Về nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan

- Ngoài phương pháp xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu là (1) Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất thì tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm 03 phương pháp xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu: (2) Giá bán của hàng hóa giống hệt, tương tự trên cơ sở dữ liệu trị giá hải quan; (3) Giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam; (4) Giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại theo quy định sau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất.

- Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về cửa khẩu xuất theo từng phương thức vận chuyển: đường biển, đường không, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa để làm cơ sở xác định trị giá hải quan và quy định rõ hơn về cửa khẩu nhập đầu tiên thể hiện trên các chứng từ (đối với đường biển, đường hàng không: cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn; đường sắt: cửa khẩu nhập đầu tiên là ga đường sắt liên vận quốc tế ghi trên tờ khai hải quan; đường bộ, đường thủy nội địa: cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam ghi trên tờ khai hải quan).

b) Về kiểm tra, xác định trị giá hải quan

Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP đã sửa đổi theo hướng:

- Trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo thì: Yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung; Trường hợp doanh nghiệp không khai bổ sung trong thời hạn quy định thì ban hành quyết định ấn định thuế;

- Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, người khai hải quan phải thực hiện tham vấn nhằm làm rõ về tính chính xác của trị giá khai báo.

          4. Về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh

          Nghị định số 59/2018/NĐ-CP đã quy định chi tiết quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hàng hóa một cách đồng bộ giữa người khai hải quan, cơ quan quản lý nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia... nhằm rút ngắn thời gian thông quan, cắt giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.

            Ngoài ra, Nghị định bổ sung quy định về các chứng từ phải nộp đối với phương tiện xuất nhập cảnh như: thông tin đặt chỗ của hành khách, thông tin chuyến bay đối với đường hàng không; bản khai hàng hóa nguy hiểm, hồ sơ tàu chuyển cảng đối với đường biển. Quy định hồ sơ nhập cảnh, xuất cảnh đối với ô tô nước ngoài có tay lái bên phải, theo đó hồ sơ gồm có văn bản chấp thuận của Bộ GTVT (bản chính), viấy đăng ký phương tiện (bản chính), tờ khai vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất (bản chính).

5. Về doanh nghiệp ưu tiên

          Sửa đổi, bổ sung 02 nội dung quy định tại khoản 6, 7 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, cụ thể:

- Thứ nhất, doanh nghiệp ưu tiên được miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu (khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan). Việc bổ sung thêm nội dung này nhằm đảm bảo chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp ưu tiên, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Thứ hai, quy định về địa điểm nộp hồ sơ công nhận doanh nghiệp ưu tiên tại Tổng cục Hải quan nhằm phù hợp với chức năng nhiệm vụ và rút ngắn thời gian thẩm định so với việc nộp hồ sơ công nhận tại Hải quan địa phương.

6. Về Kiểm tra sau thông quan

Tại khoản 50 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 02 nội dung như sau:

- Thứ nhất, sửa đổi về thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 78 Luật Hải quan. Theo đó, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định kiểm tra đối với người khai hải quan có trụ sở chính hoặc doanh nghiệp có mã số thuế thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

- Thứ hai, bổ sung đối với trường hợp kết luận kiểm tra cần có ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền nhưng hết thời hạn 30 ngày cơ quan chuyên môn có thẩm quyền không có ý bằng văn bản thì cơ quan hải quan ban hành kết luận kiểm tra trên cơ sở hồ sơ hiện có.

          Theo đó, ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Hải Yến - Đỗ Phượng

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 60 kg pháo hoa qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo
Vào lúc 10h30’ ngày 14/01/2017 tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo,...
Tạm giữ lô hàng quân trang quân dụng cấm nhập khẩu
Ngày 12-10, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra 1 kiện hàng nhập khẩu, đã...
Hướng dẫn giám sát gỡ bỏ tem “VIETNAM DUTY NOT PAID”
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4495/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” đã được dán lên...
Ngành Hải quan hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy"
Ngày 5-6, Tổng cục Hải quan có công văn số 2698/TCHQ-ĐTCBL chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển...
Xác định mã số thuế mặt hàng bảng điện tử
Theo Tổng cục Hải quan, việc phân loại mặt hàng có tên gọi chung là bảng điện tử, trong từng trường hợp cụ thể...
Chỉ thông quan thực phẩm NK khi có Thông báo đạt chất lượng
Cục Hải quan TP.HCM vừa có kiến nghị Tổng cục Hải quan về thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với...
Truy thu gần 20 tỉ đồng thuế từ mặt hàng bo mạch
Mới chỉ kiểm tra 2 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhưng Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Cục Hải quan...