- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Doanh nghiệp đăng ký định mức với Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công theo mẫu 03/ĐKĐM-GC tại thời điểm đăng ký hợp đồng gia công hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu tiên của hợp đồng gia công.

+ Doanh nghiệp được phép điều chỉnh định mức (trước khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu sản phầm mã hàng cần điều chỉnh) nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công có thay đổi tính chất nguyên liệu, điều kiện gia công, yêu cầu của từng đơn hàng xuất khẩu dẫn đến thay đổi định mức thực tế.

- Đối với cơ quan nhà nước:

+ Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công tiếp nhận bảng định mức doanh nghiệp đăng ký hoặc bảng điều chỉnh định mức đã đăng ký (bảng đăng ký định mức từng mã hàng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2008/TT-BTC);

+ Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công kiểm tra việc doanh nghiệp khai các tiêu chí trên bảng đăng ký định mức;

+ Ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận vào bảng đăng ký định mức;

+ Ký tên, đóng dấu số hiệu công chức và cấp số tiếp nhận lên 02 bản định mức; mở sổ theo dõi việc cấp số tiếp nhận định mức;

+ Trả doanh nghiệp 01 bản để xuất trình cơ quan Hải quan khi xuất khẩu sản phẩm (nếu phải kiểm tra thực tế hàng hoá), 01 bản lưu theo dõi;

+  Nhập định mức vào máy (đối với những Chi cục Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để quản lý loại hình gia công;

+ Thực hiện kiểm tra định mức khi có nghi ngờ định mức đã đăng ký hoặc trong quá trình thực hiện loại hình gia công đã bị xử lý vi phạm về hành vi gian lận định mức;

+ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan khi điều chỉnh định mức:

a- Tiếp nhận văn bản giải trình điều chỉnh định mức và bản định mức mã hàng cần điều chỉnh do doanh nghiệp nộp (02 bản).

b- Thực hiện tiếp các công việc nêu tại điểm 2.

c- Nhập máy mã phụ của mã hàng có định mức điều chỉnh (đối với những Chi cục Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để quản lý loại hình gia công).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bảng đăng ký định mức theo mẫu 03/ĐKĐM-GC: bản chính;

+ Văn bản giải trình lý do thay đổi định mức (nếu điều chỉnh định mức): bản chính.

- Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 8 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Bảng đăng ký định mức theo mẫu 03/ĐKĐM-GC

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005;

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài.

                                                                                                                                   Mẫu 03/ĐKĐM-GC, Khổ A4

BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC TỪNG MÃ HÀNG

Hợp đồng gia công số............................................. ....Ngày:........................................Thời hạn:.........................................

Phụ lục Hợp đồng gia công số:....................................Ngày:........................................Thời hạn:.......................................

Bên thuê gia công:.......................................................Địa chỉ....................................................................................

Bên nhận gia công:.......................................................Địa chỉ:..................................................................................

Mặt hàng gia công:.......................................................Số lượng:..............................................................................

Mã hàng:.......................................................................Số lượng:..............................Đơn vị tính............................

Đơn vị Hải quan làm thủ tục:....................................................................................................................................

 

STT

 

Tên nguyên liệu, vật tư

 

Mã nguyên liệu, vật tư

Đơn vị tính

Định mức

 

Nguồn nguyên liệu

 

Ghi chú

Định mức sử dụng nguyên liệu Đs

Định mức vật tư tiêu hao

 Đt

Tỷ lệ hao hụt

H (%)

Định mức kể cả hao hụt

 

Đc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

                   
                   
                   
                   
                   
                   

Giới thiệu các thông số của sản phẩm liên quan đến việc xác định định mức trên:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

                       Ngày....tháng...năm.....                                                                              Ngày.....tháng......năm.....

Công chức Hải quan tiếp nhận định mức                                                    Giám đốc doanh nghiệp

                        (ký, đóng dấu công chức)                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

            1. Cột (3) chỉ áp dụng đối với những Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công bằng máy vi tính.

            2. Tên nguyên liệu và mã nguyên liệu ghi tại cột (2), (3) phải phù hợp với tên nguyên liệu và mã nguyên liệu khai trên tờ khai hải quan

            3. Định mức kể cả hao hụt (cột 8) được tính như sau:

a.        Đối với nguyên liệu: Đc= Đs + Đsx H

b.       Đối với vật tư:     Đc= Đt  + Đtx H

            4. Đối với những mã hàng có nhiều size thì khai định mức theo từng size hoặc khai định mức bình quân cho cả mã hàng đó trên cơ sở định mức từng size và số lượng sản phẩm từng size theo công thức sau: 

                                                  ĐM S1 x LS1 + ĐMS2 x LS2+...+ĐMSn x LSn

                                    ĐM =       ___________________________________

                                                                LS1 + LS2 +....+ LSn

            Trong đó:           ĐM là định mức bình quân cho cả mã hàng.

                                    ĐMS1, ĐMS2, ĐMSn là định mức của từng size S1, S2....Sn.

                                    LS1, LS2,..., LSnlà lượng sản phẩm của từng size S1, S2....Sn.

5. Cột (9) "Nguồn nguyên liệu" ghi như sau:

            - Do nước ngoài cung cấp.

            - Mua ở nước ngoài để cung ứng.

            - Mua nội địa để cung ứng.

            6. Các mã hàng có định mức, tỷ lệ hao hụt giống nhau thì có thể khai chung trên một bảng định mức.

            7. Giám đốc doanh nghiệp (ký tên, đóng dấu): trường hợp là hộ gia đình thì ký và ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân.

Tin liên quan

WCO cam kết đảm bảo an ninh và khuyến khích cạnh tranh kinh tế
Những người đứng đầu 177 cơ quan Hải quan trên toàn thế giới đã tham dự các phiên họp lần thứ 119/ 120 của Hội...
Quy trình mới trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1308/QĐ-BTC ban hành Quy trình cấp và quản lý bảo...
Mang theo nửa tỉ đồng không khai báo hải quan
Ngày 30-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đang xem xét xử lí vụ hành khách mang theo hơn nửa...
Thủ tục xuất khẩu kim cương thô
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Thương nhân khi làm thủ tục xuất khẩu kim cương thô phải...
Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số cho Thủ tục Hải quan điện tử
Sau khi nhận được chữ ký số (USB) từ nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để Đăng ký Doanh...
Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2017
Trong Quý IV năm 2017, 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ...
Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 3 (khóa XI)
Ngày 05/02/2012, tại Hội trường Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, đã diễn ra Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW3 (Khóa...