aseanaseanNgày 01/02/2012, tại Văn phòng Chính phủ đã diễn ra Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) được thành lập tại Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban chỉ đạo và sự tham gia của các đ/c thành viên Ban chỉ đạo, đại diện một số Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ. Về phía Tổng cục Hải quan tham dự cuộc họp gồm có: Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc, thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh và Lãnh đạo Ban cải cách hiện đại hóa.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban chỉ đạo đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của triển khai Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN và nêu ra các yêu cầu đối với các thành viên Ban chỉ đạo trong việc triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Đ/c Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Chuẩn bị nội dung cho phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo, Tổng cục Hải quan với vai trò là Cơ quan thường trực đã trình Ban chỉ đạo Báo cáo về tình hình triển khai Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và tham gia vào Cơ chế một cửa ASEAN của Việt Nam, Quan điểm, định hướng và kế hoạch triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia, dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh – Đại diện cho Tổng cục Hải quan với vai trò là Cơ quan thường trực đã trình bày “Báo cáo về tình hình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN”, trình bày về quan điểm,  định hướng và kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo đã điểm lại những nét lớn  tình hình triển khai Cơ chế hải quan một cửa quốc gia của các nước trong khuôn khổ ASEAN và kết quả những hoạt động trong khuôn khổ quốc gia của Việt Nam trong việc thực hiện Hiệp định hải quan một cửa ASEAN, đồng thời đề xuất các nội dung cần phải triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc – Thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã phát biểu thêm, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để có thể triển khai hiệu quả Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và tham gia vào Cơ chế hải quan một cửa ASEAN theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/8/2011, theo đó tập trung đề xuất 5 nội dung:

Thứ nhất, liên quan đến mô hình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, tại Điều 1, Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định mô hình hệ thống một cửa quốc gia đã được xác định như là một cổng điện tử kết nối các hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước có liên quan để trao đổi thông tin, chứng từ điện tử nhằm mục đích thông quan cho hàng hóa và phương tiện vận tải; Cơ quan Hải quan sẽ là điểm ra quyết định cuối cùng để thông quan hoặc không thông quan trên cơ sở tổng hợp quyết định của các Bộ, Ngành. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt Cổng kết nối sẽ được giao cho Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và vận hành.

Thứ hai, liên quan đến các thủ tục hành chính sẽ triển khai thí điểm theo Quyết định 48/QĐ-TTg, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các nước cũng như tình hình thực tế của Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo xem xét và phê duyệt trước mắt thực hiện cho các nhóm thủ tục hành chính dưới đây:

- Thủ tục thông quan cho phương tiện vận tải tại cảng biển, cảng hàng không quốc tế trên cơ sở kết nối hệ thống thông tin của các cơ quan hiện diện tại các địa điểm nêu trên bao gồm cảng vụ, hải quan, biên phòng/công an cửa khẩu/lực lượng quản lý hành khách xuất nhập cảnh, kiểm dịch, y tế.

- Thủ tục cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và trao đổi chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định ưu đãi thuế quan đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ trong ASEAN (Hiệp định ATIGA).

- Một số thủ tục hành chính khác liên quan đến cấp phép đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do các Bộ, Ngành lựa chọn trên nguyên tắc không tác động đến quy trình thủ tục trong nội tại các Bộ, Ngành mà chỉ đảm bảo trao đổi thông tin kịp thời giữa các Bộ, Ngành với doanh nghiệp cũng như giữa các Bộ, Ngành với cơ quan Hải quan để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa.

Thứ ba, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các Bộ, Ngành chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của Bộ, Ngành mình nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cam kết tại Hiệp định, Nghị định thư.

Thứ tư, đề nghị giao Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) làm đầu mối tham gia các hoạt động của ASEAN vì vấn đề này phù hợp với thông lệ đã có từ trước tới nay của ASEAN. Tùy theo nội dung của các hoạt động trong ASEAN, Cơ quan thường trực sẽ có báo cáo Ban Chỉ đạo để bổ sung đại diện của các Bộ, Ngành.

Thứ năm, vì tiến độ thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg rất gấp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Ban Chỉ đạo xem xét, kiến nghị Chính phủ bố trí ngân sách thực hiện dưới hình thức chương trình quốc gia dành riêng cho hoạt động này và tập trung tại Bộ Tài chính và trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành để đảm bảo thực hiện cơ chế đầu tư theo chế độ đặc thù do các Bộ, Ngành kịp tiến độ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, cho ý kiến để hoàn thiện và thông qua Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, các quan điểm, định hướng và kế hoạch triển khai do Cơ quan thường trực dự thảo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã phát biểu, khẳng định nỗ lực của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong việc triển khai chương trình này và nêu một số chương trình mà chúng ta cũng đã thực hiện để có thể triển khai Cơ chế một cửa, thí dụ như Đề án 30, Chương trình hiện đại hóa Hải quan, Chương trình hiện đại hóa ngành Thuế (TAMIS),…

Tham gia ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Lãnh đạo các Bộ, Ngành là Thành viên của Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với Báo cáo, đánh giá của Cơ quan thường trực trình bày. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo cũng đã nhất trí với mục tiêu đặt ra tại Quyết định số 48/QĐ-TTg và cũng thống nhất rằng các Bộ, Ngành cần phải nỗ lực để có thể thực hiện được việc kết nối về Cơ chế hải quan một cửa. Nhiều thành viên trong Ban Chỉ đạo đã đề nghị cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Cơ quan thường trực cần có hướng dẫn chi tiết cho các Bộ, Ngành trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và phối kết hợp để thực hiện. Các thành viên Ban chỉ đạo cũng nhất trí cần hình thành các Tổ công tác tại các Bộ, Ngành. Đối với một số Bộ, Ngành có hoạt động trong Chương trình hải quan một cửa quốc gia nhiều thì cần phải hình thành các Ban Chỉ đạo để giúp Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai, tham gia vào Cơ chế hải quan một cửa quốc gia một cách hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và tham gia vào Cơ chế một cửa ASEAN xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế đòi hỏi chúng ta cần phải chủ động triển khai. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những công việc đã làm được trong thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng cho rằng: Đây là một chương trình phức tạp vì liên quan nhiều đến mối quan hệ giữa các cơ quan chính phủ, giữa cơ quan chính phủ với doanh nghiệp, người dân và cộng đồng quốc tế. Thời gian vừa qua, chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng so với các yêu cầu đặt ra tại Hiệp định thì chúng ta vẫn đang triển khai chậm, và do đó trong thời gian tới, cần phải tập trung triển khai nhanh hơn nữa.

Về nội dung, Phó Thủ tướng kết luận chỉ đạo rằng trong các tài liệu trình Ban Chỉ đạo, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã đưa ra một số các định hướng về mục tiêu, nội dung, kế hoạch. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành xem xét thêm về mục tiêu để đảm bảo phù hợp và tính khả thi.

Về nội dung chi tiết, các nhóm thủ tục, cũng như kế hoạch để triển khai Quyết định số 48/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, Ngành nghiên cứu thêm và có ý kiến chính thức về các thủ tục sẽ được thực hiện thí điểm theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các Bộ, ngành hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết để trên cơ sở đó xây dựng các Chương trình hành động để trình Ban Chỉ đạo thông quan làm cơ sở thực hiện. Bản thân các Bộ, Ngành cũng phải là những người đề xuất cụ thể các thủ tục, các giải pháp, kế hoạch thực hiện của mình trong tổng thể Chương trình kế hoạch chung của Chính phủ.

Về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng đồng ý giao cho Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) làm cơ quan chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tham gia vào các hoạt động triển khai cơ chế một cửa trong ASEAN. Phó Thủ tướng cũng thống nhất với ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo về việc đặt Cổng thông tin điện tử Hải quan một cửa quốc gia tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

Về kinh phí triển khai Chương trình một cửa: Theo Phó Thủ tướng, trước mắt nên để tập trung trong Bộ Tài chính thành một mục chi tiêu chung cho Chương trình một cửa, nhưng các nội dung cụ thể về kinh phí thì do các Bộ đề xuất, lập dự toán gửi về Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cơ chế tài chính thì cần có những yêu cầu đặc thù để mua sắm, đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo về việc cần kiện toàn tổ chức. Các Bộ cần cử chính thức thành viên thay mặt Bộ mình tham gia Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo cần thành lập Tổ công tác để giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong các công việc chuyên môn, cũng như điều phối chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo của các Bộ, Ngành. Các Bộ cần thành lập các Tổ công tác tại các Bộ mình để giúp Lãnh đạo Bộ là thành viên Ban chỉ đạo có thể triển khai các chương trình làm việc, kế hoạch công tác của Bộ mình. Đối với Bộ nào có khối lượng công việc lớn liên quan đến Chương trình một cửa thì cần phải thành lập Ban Chỉ đạo để sau này những nội dung nào do Cơ quan thường trực đề xuất ra thì các Tổ công tác phải họp bàn và thống nhất trước để báo cáo thành viên Ban Chỉ đạo và trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sẽ họp, xem xét, quyết định.

Về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo: Trên cơ sở dự thảo do Cơ quan thường trực chuẩn bị, Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo cần hoàn thiện thêm và giao cho các Bộ, Ngành có ý kiến tham gia cụ thể bằng văn bản để chuyển Cơ quan thường trực hoàn thiện để trình Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Về nguồn lực để đầu tư cho Chương trình một cửa, Phó Thủ tướng cũng đề nghị cơ bản chúng ta sử dụng nguồn kinh phí trong nước, nhưng cũng cần tranh thủ hỗ trợ, giúp đỡ từ các tổ chức quốc tế, ASEAN để có thể sử dụng nguồn lực hiệu quả, tránh lãng phí.

Về cơ bản đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã quyết sách những vấn đề liên quan đến cơ chế để triển khai, đánh dấu bước phát triển quan trọng, tạo tiền đề cho các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai Chương trình một cửa theo đúng Hiệp định và Nghị định thư, cũng như Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-TTg./.

Tổ Tổng hợp – Ban CCHĐH