Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục lấy công tác thi đua làm động lực, đổi mới về nội dung lẫn hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể công chức, người lao động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Xác định rõ, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ cuối năm 2019 đến giữa tháng 02 năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát động 03 phong trào thi đua với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ phong trào thi đua thường xuyên đến các đợt thi đua dài hạn, đột xuất

Với khẩu hiệu "Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả", Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; triển khai đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc, các Tổ/Đội và từng cá nhân cụ thể. Phong trào thi đua năm 2020 với mục tiêu tổng quát và nhiều mục tiêu cụ thể được xây dựng, tập trung vào việc đổi mới về nội dung lẫn hình thức thi đua. Cụ thể là: đổi mới mạnh mẽ nhận thức và hành động của công chức và người lao động, đổi mới trên nhiều lĩnh vực công tác từ quản lý nhà nước về hải quan đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện kỷ luật kỷ cương; phát huy mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc

Các nội dung thi đua của năm 2020 thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020, lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn của ngành, của tỉnh và đất nước. Thể hiện quyết tâm này, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Lấy nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu thi đua hàng đầu, đợt thi đua đặc biệt này còn chú trọng triển khai nội dung thi đua xây dựng Chi bộ, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, hướng đến Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Quảng Bình với chủ đề "Kỷ cương – Liêm chính – Sáng tạo – Hiệu quả, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước và các ngày lễ lớn năm 2020".

Để đạt được các chỉ tiêu thi đua, xác định ý thức, vai trò của công chức người lao động là cốt lõi nên trong các phong trào thi đua trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng cụ thể nhiệm vụ cho từng công chức, từng bộ phận để cùng nhau thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực, năng động trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động phong trào góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản thân và đơn vị. Đây cũng chính là mục đích của phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025" được Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phát động nhằm phát huy hình ảnh người cán bộ công chức nói chung và công chức Hải quan nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 và cả giai đoạn 2020-2025.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phong trào thi đua

Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn liền với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện sự quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong nội dung của các đợt thi đua thường xuyên và đột xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình năm 2020.

Để đổi mới nội dung thi đua này so với những năm trước, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lấy vai trò của thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" làm tiêu chí thi đua hàng đầu.

Thủ trưởng các đơn vị, BCH các tổ chức đoàn thể phải là người gương mẫu tiên phong, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương (về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ).

Các đơn vị cơ sở tổ chức ký cam kết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua

Theo đó, tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, các phong trào thi đua được phát động gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể giao cho từng Tổ/Đội, bộ phận và mỗi công chức gắn với từng lĩnh vực công việc do lãnh đạo đơn vị trực tiếp phân công, theo dõi. Định kỳ theo tháng, quý có sự đánh giá quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; từ đó, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, nuôi dưỡng điển hình tiên tiến, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân công chức, người lao động; biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

Lấy thi đua làm đòn bẫy, ngay từ những ngày đầu tháng đầu triển khai nhiệm vụ, khí thế thi đua đã sôi nổi trong toàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được thể hiện ở những hành động, công việc thiết thực, hứa hẹn lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển của ngành và quê hương Quảng Bình Hai giỏi./.

Minh Hồng

Cuộc thi “Tìm hiểu di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình phát động nhân dịp kỷ niệm 50 năm cả nước thực hiện Di chúc của Bác Hồ trước khi Người đi xa thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Quảng Bình nói riêng. Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và thực hiện hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhận thấy đây là một cuộc thi rất ý nghĩa nên hầu hết các đoàn viên thanh niên của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Các bài dự thi của đoàn viên chủ yếu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung Di chúc của Người trước lúc đi xa; việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những kết quả đạt được trong công tác chăm lo, giáo dục bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ của tỉnh Quảng Bình qua 50 năm thực hiện Di chúc; trách nhiệm của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn bộ các bài dự thi của đoàn viên được Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình xem xét lựa chọn kỹ lưỡng gửi tham gia dự thi cấp Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Trải qua vòng thi tại cấp Đoàn Khối, có 02 bài dự thi của đoàn viên Hoàng Thị Hương và Cao Thúy Hà (Chi đoàn Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn La) đạt giải Ba và 01 bài dự thi của đoàn viên Trần Thị Diệu Thùy (Chi đoàn Văn phòng) đạt giải Nhất. Đối với bài dự thi đạt giải Nhất cấp Đoàn Khối đã được gửi về Tỉnh đoàn Quảng Bình để dự thi. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải ba cấp Tỉnh đoàn cho bài dự thi của đoàn viên Trần Thị Diệu Thùy.

Kết quả tham gia cuộc thi của Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lần nữa khẳng định nhận thức sâu sắc của đoàn viên về bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc thiêng liêng là những lời căn dặn quý báu và tâm huyết nhất của cuộc đời Bác, suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân và nhân loại. Di chúc là ngọn đuốc soi đường, là sức mạnh thôi thúc hành động, không chỉ đối với nhân dân ta mà đối với các dân tộc đã và đang đấu tranh cho tự do, độc lập, hòa bình, công lý, hạnh phúc của con người... Trong bản Di chúc của mình, Bác đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên. Người đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam sự giáo dục ân cần, tình yêu thương sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. Đặc biệt trong giai đoạn xu thế hội nhập, mở cửa giao lưu phát triển kinh tế xã hội như hiện nay thì việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Cuộc thi đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong mỗi đoàn viên thanh niên, để đoàn viên thanh niên nói chung, đoàn viên Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói riêng nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, xứng đáng với vai trò người gác cửa nền kinh tế của đất nước.

Đoàn viên Trần Thị Diệu Thùy vinh dự nhận giải trong Cuộc thi

Bên cạnh việc tham gia cuộc thi, đoàn viên Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị về thực hiện di chúc Bác Hồ. Qua các buổi sinh hoạt, đoàn viên đã nâng cao được kiến thức về phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xác định mục tiêu, lý tưởng; năng động, có ý chí lập thân, lập nghiệp, không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thiếu lành mạnh trong xã hội, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

                                                                   Hoàng Hương

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Cục Hải quan Quảng Bình đã gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo số liệu tổng hợp nhanh từ Cục Hải quan tỉnh, chỉ tính riêng từ 10 giờ ngày 4-2 đến 10 giờ ngày 5-2-2020, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cho 471 lượt người xuất nhập cảnh và 354 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Toàn bộ người và phương tiện qua cửa khẩu đều được cơ quan kiểm dịch y tế kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và hiện chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh do vi rút Corona.

CBCC Hải quan Quảng Bình và người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế khi giao dịch.

Ngoài ra, hiện có hai tàu hàng cỡ lớn đang cập cảng Hòn La và cảng Gianh, gồm: tàu Kang Yao cập cảng Gianh từ ngày 28-1 và đang bốc xếp mặt hàng Clinke (trên tàu có 26 thuyền viên là người Trung Quốc) và tàu Thành Đạt 99 có hành trình từ Trung Quốc về cảng Hòn La trưa ngày 2-2 (trên tàu có 16 thuyền viên người Việt Nam đang bốc xếp mặt hàng dăm gỗ). Lực lượng hải quan đã chủ động hối hợp với biên phòng và kiểm dịch y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe, cách ly và chưa cho cập bờ đối với tất cả các thuyền viên trên hai tàu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hệ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, với phương châm không chủ quan trước dịch bệnh, Cục Hải quan tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Mặt hàng động vật và thực phẩm chế biến từ động vật nhập khẩu từ Trung Quốc phải được kiểm soát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu và chỉ thông quan hàng hóa sau khi có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra xác nhận đạt điều kiện nhập khẩu.
Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Bình đã phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại các khu vực cửa khẩu đường bộ, đường hàng không, đường thủy nội địa để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách, hành lý đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về việc đã ghi nhận những trường hợp nhiễm vi rút Corona. Trường hợp phát hiện hoặc có nghi ngờ nhiễm bệnh thì bàn giao cho cơ quan y tế để xử lý theo quy định.
Trước đó, thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Cục Hải quan tỉnh đã chủ động trang bị khẩu trang, găng tay và các thiết bị y tế cho cán bộ công chức (CBCC), người lao động; đặc biệt là CBCC trực tiếp thực hiện các công việc có tiếp xúc với hành khách, phương tiện vận tải, hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh cũng như CBCC làm công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực biên giới. Đơn vị đã yêu cầu CBCC phải đeo khẩu trang, găng tay đúng tiêu chuẩn phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.
Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh nắm tình hình và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực biên giới.
Là một trong những khu vực có lượt người và hàng hóa xuất nhập cảnh khá lớn, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Hải quan tỉnh, Chi cục hải quan cửa khẩu Cha Lo đã chủ động tuyên truyền cho cán bộ công chức, doanh nghiệp, người dân đến giao dịch các biện pháp phòng tránh dịch; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nơi công sở và địa điểm làm thủ tục hải quan để phòng, chống dịch. Toàn bộ người và phương tiện qua cửa khẩu đều được cơ quan kiểm dịch y tế kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và hiện chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh do vir rút Corona.
Hiện, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục chủ động tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã, hàng hóa qua biên giới; tạo điều kiện, thông quan nhanh chóng đối với các loại hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, dược phẩm phục vụ cho việc phòng chống, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
“Với tinh thần không chủ quan trước dịch bệnh, Cục đang chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến, tình hình và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng ngày theo quy định nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, đặc biệt là các khu vực biên giới, nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả”, ông Nguyễn Văn Hệ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết thêm.
                                                                                                   Thanh Hải
Báo Quảng Bình


Lấy quan điểm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về hải quan có hiệu lực, hiệu quả, Luật Hải quan 2014 đã quy định rõ “Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”, “Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro để quyết định việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, trong đó, hoạt động TTXLTT hải quan là nhiệm vụ cơ bản, đầu tiên và là nguyên liệu đầu vào cho các quy trình quản lý hải quan.

Với số lượng hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, hành khách xuất nhập cảnh tăng dần qua các năm, khối lượng công việc của công chức hải quan ngày càng nhiều nhưng biên chế phải tinh giản theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ đòi hỏi phải áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan một cách nhanh chóng, toàn diện, làm cơ sở bố trí, sắp xếp nguồn lực hợp lý để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các nghiệp vụ hải quan khác có hiệu quả.

Đi đôi với khối lượng công việc tăng là các nguy cơ, rủi ro, vi phạm gia tăng, đòi hỏi cần phải nâng cao hoạt động TTXLTT nghiệp vụ hải quan để phân tích, đánh giá, phân loại thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp như giám sát hải quan, kiểm tra hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, hoàn thuế,..

Với những yêu cầu, đòi hỏi và xu thế đó, tại Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký Cam kết thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2020, Chi cục HQCK Cha Lo đã xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020, trong đó chú trọng về công tác TTXLTT nghiệp vụ hải quan.

alt

Chi cục đã xây dựng 12 nhóm thông tin cần thu thập, hướng dẫn cụ thể cách thức, phương pháp thu thập và giao chỉ tiêu phấn đấu mỗi công chức 02 thông tin mỗi tháng. Đồng thời, kiện toàn lại bộ phận xử lý, phân tích đánh giá thông tin với đầu mối là bộ phận QLRR thuộc Chi cục để quản lý và sử dụng thông tin một cách có hiệu quả, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các cấp trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

alt

Để hoạt động TTXLTT có hiệu quả, đòi hỏi mỗi công chức, người lao động tại Chi cục HQCK Cha Lo cần phát huy những kỹ năng thu thập thông tin, tính sáng tạo trong hoạt động thu thập, thay đổi phương thức, tư duy thu thập, phân tích, xử lý thông tin hiệu quả hơn. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công chức, người lao động về vai trò, vị trí của thông tin trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, phấn đấu xây dựng lực lượng hải quan cửa khẩu Cha Lo hiện đại, chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành hải quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiển – Cục trưởng đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức và người lao động của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã có sự đổi mới cả trong hình thức và nội dung thi đua năm 2020. Đồng chí khẳng định đây là sáng kiến, đổi mới rất đáng ghi nhận, việc giao chỉ tiêu thi đua mang được tính định lượng, rõ ràng và có định hướng cụ thể, chi tiết. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, việc phát triển công tác TTXLTT sẽ là nền tảng để đáp ứng yêu cầu đổi mới của Ngành Tài chính nói chung và ngành Hải quan nói riêng, thông qua kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu là cơ sở phục vụ tốt cho công tác phân loại cán bộ, khuyến khích những nhân tố có khả năng, nhiệt huyết, năng lực và trình độ làm cơ sở đào tạo, sắp xếp, bố trí việc làm của công chức, người lao động. Đồng chí cũng đề nghị, sáng kiến cải tiến này sẽ được tiếp tục hoàn chỉnh và nhân rộng trong toàn Cục.   

Nguyễn Lan – Chí Thành

Cùng với hải quan cả nước và các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La đã đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được thông suốt từ những ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020.

Năm 2019 - một năm đầy thử thách đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La trong công tác thu ngân sách nhà nước. Nhưng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (tính đến 31/12/2019, thu NSNN tại Chi cục HQCK Cảng Hòn La đạt 177,765 tỷ đồng chiếm 83,3% số thu NSNN của Cục hải quan tỉnh Quảng Bình, vượt 27% so với chỉ tiêu 139,5 tỷ đồng của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình giao, tăng 12% so với năm 2018, bằng 108% so với chỉ tiêu phấn đấu 165 tỷ đồng).

Đồng chí Hoàng Văn Hiển – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tặng quà chúc mừng tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La

Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mai và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới khu vực Cảng Gianh, Cảng Hòn La được kiểm soát chặt chẽ. Trong năm đã phát hiện và xử lý 01 vụ khai sai mã số, thuế suất hàng hóa nhập khẩu; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 01 vụ vận chuyển trái phép 39.490 lít dầu trên địa bàn tuyến biển cảng Hòn La.

Kế thừa những kết quả đạt được, năm 2020, trên tinh thần quán triệt khẩu hiệu thi đua của Tổng cục Hải quan ‘‘Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả’’, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La đã đề ra chương trình công tác năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước (184 tỷ đồng); tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin, quản lý rủi ro; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy; phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không khí những ngày đầu năm trên cảng Hòn La

Bước sang năm 2020, những ngày đầu năm, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hòn La đã làm thủ tục đón 28 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh với 41 tờ khai, trọng lượng hàng hóa đạt 180,4 nghìn tấn, kim ngạch hàng hóa XNK đạt 13,2 triệu USD, số NSNN đạt 5,7 tỷ đồng. Trên bến cảng Hòn La, những đoàn xe đầu kéo đang nối đuôi nhau bốc, dở hàng hóa; những công nhân, thuyền viên đón mừng năm mới trên hải cảng xa nhà. Tất cả mọi người cùng với những chiến sĩ hải quan hồ hởi, phấn khởi chào đón những chuyến hàng đầu năm mới với những hy vọng mới.

                                                                  Cao Hà

Tin liên quan

Phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống hải quan điện tử
Chiều 8-1-2013, tại trụ sở Tổng cục Hải quan diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục...
Công đoàn cơ sở Cục HQQB: Giải nhất cuộc thi tìm hiểu Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước
Vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Chương trình tổng...
Hải quan Dubai được cấp chứng nhận ISO
Hải quan Dubai (thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất-UAE) vừa được cấp chứng nhận ISO 10002 : 2004 về...
Thủ tục thuế điện tử
- Trình tự thực hiện:  + Đối với người nộp thuế 1. Tạo thông tin khai điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu...
Giao ban quý I năm 2016 giữa Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - NaPhau (Lào)
Ngày 31/3/2016, tại trụ sở Hải quan cửa khẩu Quốc tế NaPhau (Lào), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo và Hải quan cửa...
Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu
I. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tham gia Hội thao Khối thi đua Kinh tế - Tài chính
Trong 04 ngày 16,17 và 23, 24 tháng 8 năm 2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tham gia Hội thao do Khối thi đua Kinh tế -...