- Trình tự thực hiện

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

Bước 2: Cung cấp thông tin giải trình đủ điều kiện trở thành thương nhân ưu tiên đặc biệt theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Tổng cục Hải quan thụ lý hồ sơ, trường hợp không chuẩn bị đủ thông tin có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét gia hạn thời hạn bổ sung thông tin thêm 30 ngày

Bước 3: Nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan và thực hiện các công việc:

- Nhận giấy công nhận thương nhân ưư tiên đặc biệt theo Mẫu số 4 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

- Thống nhất cùng cơ quan hải quan ký kết bản ghi nhớ hợp tác

- Nhận văn bản trả lời (có nêu rõ lý do) của Tổng cục Hải quan về việc không được cấp Giấy công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

+ Đối với cơ quan hải quan:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký

Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, ra thông báo về việc thụ lý hồ sơ. Trường hợp không chấp nhận có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 2: Yêu cầu thương nhân đăng ký hồ sơ cung cấp thông tin giải trình đủ điều kiện trở thành thương nhân ưu tiên đặc biệt.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, thương nhân có trách nhiệm cung cấp đủ các thông tin theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp thương nhân không chuẩn bị đủ thông tin trong thời hạn yêu cầu, phải có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan để được xem xét gia hạn thời hạn bổ sung thông tin thêm 30 ngày.

Nếu thương nhân không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu hoặc  không làm rõ được các thông tin cần phải cung cấp hoặc từ chối việc cung cấp thông tin thì Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo từ chối việc xét cấp công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt.

            Bước 3: Đánh giá, thẩm định hồ sơ đăng ký và quyết định công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ tuân thủ của thương nhân. Thương nhân phải phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan hải quan thực hiện việc đánh giá mức độ tuân thủ.

Trong thời hạn tối đa 180 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, nếu thương nhân được xác định đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 29 Quyết định 52/2007/QĐ-BTC, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp Giấy công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt  theo Mẫu số 4 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC. Giấy công nhận được gửi cho thương nhân và thông báo cho các cơ quan nhà nước hữu quan.

                        Thống nhất cùng thương nhân ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

                        Trường hợp không cấp Giấy công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt, Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời thương nhân nêu rõ lý do.     

- Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

+ Bản sao quyết định thành lập thương nhân (Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư);

+ Bản báo cáo tự đánh giá đáp ứng đủ điều kiện thương nhân ưu tiên đặc biệt

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 180 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đăng ký công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Đơn đề nghị công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt: Mẫu số 3 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chấp hành tốt pháp luật hải quan liên tục tính đến thời điểm xét công nhận;

+ Có hệ thống kế toán minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán, tạo thuận lợi cho công tác kiểm toán;

+ Có hệ thống công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ dữ liệu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, giao nhận hàng hoá đáp ứng các yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan;

+ Có hệ thống các quy trình kiểm soát nội bộ đầy đủ và hiệu quả đối với toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của thương nhân;

+ Có năng lực tài chính tốt;

+ Có đội ngũ cán bộ làm thủ tục hải quan chuyên nghiệp và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan hoặc sử dụng đại lý làm thủ tục hải quan có năng lực và chấp hành tốt pháp luật hải quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính

- Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

- Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC  về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Phụ lục XIV

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ IN

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo

Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC)

Mẫu số 3:

CÔNG TY………………………..

…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CÔNG NHẬN THƯƠNG NHÂN ƯU TIÊN ĐẶC BIỆT

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ THƯƠNG NHÂN

Mã số XNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

1. Tên thương nhân:

Địa chỉ:…………………………………………………...…………………………………………

Điện thoại: …………………………Fax: ………………………Email: ……………………

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

………………………………….

3. Ngày cấp:

…../…../…

4. Ngành nghề đăng ký kinh doanh ………………………………………………...………………………………………………

5. Trụ sở chính:………………………………………………...……………………………………

…………………..………………………………...……………………………………………

Các chi nhánh:…..………………………………...……………………………………………

II. BÀY TỎ NGUYỆN VỌNG

Đối chiếu với những điều kiện trở thành thương nhân ưu tiên đặc biệt, công ty…đã đáp ứng. Chúng tôi tự nguyện đăng ký để trở thành thương nhân ưu tiên đặc biệt.

III. CAM KẾT CỦA THƯƠNG NHÂN

Nếu được trở thành thương nhân ưu tiên đặc biệt, công ty … cam kết:

1-       Cung cấp đầy đủ những thông tin theo yêu cầu của cơ quan hải quan để giải trình thỏa mãn các yêu cầu và điều kiện là thương nhân ưu tiên đặc biệt.

2-       Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ quy định về nghĩa vụ của thương nhân ưu tiên đặc biệt tại Khoản 2 Điều 31 Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/06/2007.

 

……, ngày ……tháng ……năm……

THƯƠNG NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Tin liên quan

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ CỤC HẢI QUAN TỈNH
Ngày 22/3/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện Kế hoạch...
Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào ngày...
Hải quan Gia Thụy: Gần 100% tờ khai thực hiện TTHQĐT
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Gia Thụy- Cục Hải quan Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến...
Công tác Kiểm tra sau thông quan tại Chi cục HQCK Cha Lo thu vượt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2017
Công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã có những chuyển biến tích cực, tính...
Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu nguyên liệu để đặt gia công ở nước ngoài
- Trình tự thực hiện: Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục xuất khẩu theo hợp đồng mua bán hướng dẫn tại...
Xe mang biển ngoại giao chuyển nhượng bất hợp pháp: Xử lý nghiêm
Việc 25 chiếc ô tô hạng sang mang biển ngoại giao (NN, NG) vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ tịch thu cho thấy các cơ quan...
Thông báo: Giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan với bạn đọc Báo Hải quan về TTHQ
Báo Hải quan điện tử đang chuẩn bị tổ chức buổi "Giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan với bạn...