• GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2021

  • Chi cục HQCK cảng Hòn La hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu thuế xuất nhập khẩu năm 2021

  • Cục Hải quan học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

  • Hải quan cửa khẩu Cha Lo ứng dụng hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến

  • Chi cục HQCK Cha Lo tăng cường biện pháp đảm bảo thông quan hàng hóa và phòng chống dịch Covid-19

  • Chi cục HQCK Cha Lo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ngay trong những tháng đầu năm

TIN HẢI QUAN QUẢNG BÌNH

TIN TỨC KHÁC

GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2021
GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP... Ngày 07/6/2021, Trường Hải quan Việt Nam có Thông báo số 03/TB-NVKHQ về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021, cụ thể: - Thời gian tiếp nhận hồ sơ được gia hạn đến hết ngày 22/6/2021 (trong...

ĐIỂM VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng. Quyết định có 16 mã loại hình xuất khẩu và 24 mã loại hình nhập khẩu. Đối...
Quy trình miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1356/QĐ-TCHQ  ngày 18/5/2021 ban hành Quy trình miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số...
Thực hiện Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/2/2014 quy định thủ tục tạm NK, tái XK, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của...
Triển khai thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP tại Cục HQ tỉnh Quảng Bình
Ngày 11/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất...
Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về phân tích, phân loại hàng hóa
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm...
Một số nội dung mới Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế
Ngày 22/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 06) hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông...

thu tuc hai quan2

QUẢNG BÌNH