Trình tự thực hiện

+ Đối với người khai hải quan

Bước 1.

- DN nhận GC gửi ”Yêu cầu thanh khoản” theo các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy  tại Mẫu số 15, Phụ lục XI, Quyết định 52/2007/QĐ-BTC tới Chi cục hải quan điện tử nơi DN đăng ký HĐGC, trong đó phải hoàn thành việc làm thủ tục hải quan để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có).

Đối với những hợp đồng gia công có thời hạn nhiều năm thì tách ra từng phụ kiện theo từng năm. Thời hạn thanh khoản từng phụ kiện áp dụng nhu thời hạn thanh khoản hợp đồng gia công.

Bước 2. Thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan hải quan trên “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản”, bao gồm cả việc hoàn thành thủ tục hải quan để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có).

+ Đối với cơ quan hải quan

Bước 1. Hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu kết quả thanh khoản trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối kết quả thanh khoản theo Mẫu số 16 Phụ lục XI Quy định này cho người khai hải quan.

Bước 2. Gia hạn thời hạn thanh khoản và thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm:

Trong một số trường hợp đặc biệt, thời hạn này được gia hạn thêm nhưng không quá 30 ngày. Trên cơ sở phụ kiện gia hạn thời gian thực hiện của người khai hải quan bổ sung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử xem xét quyết định.

Bước 3. Thanh khoản hợp đồng gia công, giải quyết nguyên liệu thừa, máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công. Đồng thời kiểm tra chi tiết hồ sơ, thuế, giá thực hiện tính thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gia công bán tại nước ngoài.

Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: “Yêu cầu thanh khoản” theo mẫu số 15 Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

1. Thời hạn thanh khoản

            Chậm nhất 50 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng gia công, doanh nghiệp nhận gia công phải gửi “Yêu cầu thanh khoản” theo các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 15, Phụ lục XI, Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 tới Chi cục hải quan điện tử nơi doanh nghiệp đăng ký hợp đồng gia công, trong đó phải hoàn thành việc làm thủ tục hải quan để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có);

            Đối với những hợp đồng gia công có thời hạn nhiều năm thì tách ra từng phụ kiện theo từng năm. Thời hạn thanh khoản từng phụ kiện áp dụng nhu thời hạn thanh khoản hợp đồng gia công.

            2. Thời hạn tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản của cơ quan hải quan

            Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử nhận được “Yêu cầu thanh khoản” theo Mẫu số 15 Phụ lục XI Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007, của người khai hải quan, Chi cục Hải quan điện tử phải hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu kết quả thanh khoản trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối kết quả thanh khoản theo Mẫu số 16 Phụ lục XI Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 cho người khai hải quan.

            3. Thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm:

            Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối kết quả thanh khoản, người khai hải quan phải thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan hải quan trên “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản”, bao gồm cả việc hoàn thành thủ tục hải quan để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có).

            4. Gia hạn thời hạn thanh khoản và thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm:

            Trong một số trường hợp đặc biệt, thời hạn này được gia hạn thêm nhưng không quá 30 ngày. Trên cơ sở phụ kiện gia hạn thời gian thực hiện của người khai hải quan bổ sung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử xem xét quyết định.

            5. Biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm thời gian thanh khoản:

            Chi cục Hải quan điện tử phải tổ chức theo dõi tình hình thanh khoản hợp đồng, phụ kiện hợp đồng gia công; nếu người khai hải quan vi phạm thời hạn quy định tại Khoản 1; Khoản 3 hoặc Khoản 4 Phần này thì lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan và ra quyết định xử phạt. Trong quyết định xử phạt phải có điều khoản yêu cầu người khai hải quan hoàn thành  việc thanh khoản hợp đồng gia công trong thời hạn chấp hành quyết định xử phạt. Hết thời hạn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu người khai hải quan vẫn không hoàn thành việc thanh khoản thì áp dụng biện pháp cưỡng chế về thủ tục hải quan đối với tất cả hàng hoá nhập khẩu (kể cả nhập khẩu kinh doanh) các lô hàng tiếp theo của người khai hải quan.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử thanh khoản hợp đồng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ “Yêu cầu thanh khoản” theo mẫu số 15 Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

+ Các yêu cầu tại “Thông báo chấp nhận thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản”Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Về thời hạn thanh khoản: DN phải gửi “Yêu cầu thanh khoản” tới cơ quan hải quan trong thời hạn chậm nhất 50 ngày kể từkhi chấm dứt HĐGC.

+ Về thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm: Người khai HQ phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phản hồi của cơ quan hải quan chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính

- Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

- Quyết định số 52/2007/QĐ/BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Phụ lục XI

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo

Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả

Danh mục

Bắt buộc

Mẫu số 15

Yêu cầu thanh khoản

     

15.1          

Loại chứng từ

Loại chứng từ khai báo (yêu cầu thanh khoản)

X

X

15.2          

Số tham chiếu chứng từ

Số tham chiếu chứng từ do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ

 

X

15.3          

Ngày khai chứng từ

Ngày người khai hải quan khai yêu cầu thanh khoản

 

X

15.4          

Chức năng của chứng từ

Chức năng của yêu cầu thanh khoản (thêm mới; sửa đổi yêu cầu đã đăng ký; hủy yêu cầu đã đăng ký)

X

X

15.5          

Trạng thái chứng từ

Trạng thái của đề nghị tiêu hủy hàng hóa (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)

X

X

15.6          

Số đăng ký chứng từ

Số đăng ký của yêu cầu thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký yêu cầu thanh khoản

   

15.7          

Ngày đăng ký chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký yêu cầu thanh khoản

   

15.8          

Mã hải quan

Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận yêu cầu thanh khoản 

X

X

15.9          

Mã doanh nghiệp

Mã thương nhân gia công hàng hóa

   

15.10       

Tên doanh nghiệp

Tên thương nhân gia công hàng hóa

 

X

15.11       

Mã người khai hải quan

Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

 

X

15.12       

Tên người khai hải quan

Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

 

X

15.13       

Số tham chiếu hợp đồng

Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp khi đăng ký hợp đồng

 

X

15.14       

Số đăng ký hợp đồng

Số đăng ký hợp đồng gia công do cơ quan hải quan cấp khi chấp nhận đăng ký hợp đồng

 

X

15.15       

Ghi chú khác

Các ghi chú khác

   

15.16       

Thủ tục hải quan trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với đề nghị yêu cầu thanh khoản (là thủ tục khai yêu cầu thanh khoản hoặc thủ tục sửa đổi bản yêu cầu thanh khoản đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một bản yêu cầu thanh khoản hoặc hủy một bản yêu cầu thanh khoản đã đăng ký)

X

 

15.17       

Chứng từ hải quan trước đó

Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ yêu cầu thanh khoản hoặc chứng từ sửa đổi yêu cầu thanh khoản đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)

   

Tin liên quan

Báo Hải quan - công cụ tuyên truyền không thể thiếu trong ngành Hải quan
Sáng 20-6, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI NHÂT
CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
Hải quan Malaysia thu giữ 3 triệu viên Erimin 5
Hải quan Malaysia vừa thu giữ số ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay trong một container đến cảng Klang vào ngày 23-6...
Thu tháng tám
Lá trãi dài trên phố thân quen Trong những ngày đầu thu tháng tám Thu vương đầy kỷ niệm Chợt vỡ òa ta như muốn níu...
Giải thể thao nội bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình năm 2018
Diễn ra từ ngày 25 đến 26/4/2018, Giải thể thao nội bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình năm 2018 chào mừng kỷ niệm 43...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình giành giải nhì Hội thi “Tuyên truyền cải cách hành chính” năm 2017
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Hội thi "Tuyên truyền cải cách hành chính" tỉnh...
Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh
- Thành phần hồ sơ gồm: +  Bản kê khai hàng hoá quá cảnh do người khai hải quan hoặc người đại diện nộp...