Quản lý văn bản
 • id van ban
  2571
 • 1691/TCHQ-GSQL
 • 06/04/2012
 • Công văn số 1691/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo kết quả xác minh C/O
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Xuất xứ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực