Quản lý văn bản
 • id van ban
  2572
 • 180/GSQL-GQ1
 • 06/04/2012
 • Công văn số 180/GSQL-GQ1 của Cục GSQL về Hải quan về việc xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Chất lượng,kiểm dịch
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực