Quản lý văn bản
 • id van ban
  2585
 • 1581/TCHQ-TVQT
 • 30/03/2012
 • Công văn số 1581/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai NK, XK
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực