Quản lý văn bản
 • id van ban
  2762
 • 2181/TCHQ-TXNK
 • 03/04/2017
 • Công văn số 2181/TCHQ-TXNK ngày 03/04/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Điều chỉnh mã số hàng hóa
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Phân tích, phân loại
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực