Một số văn bản về áp dụng thủ tục hải quan điện tử:

  • Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử. (Xem taị đây : QDD149/2005/QĐ-TT)

  • Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử. (Xem tại đây: QD103TTG.pdf )
  • Công văn số 1757/VPCP-KTTH ngày 23/3/2011 của Văn phòng Chính phủ V/v mở rộng thí điểm thực hiện thủ tục hải quan điện tử.(Xem tại đây: CV1757.pdf )
  • Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử. (Xem tại đây: TT222.pdf)
  • Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử. (xem tại đây QD2396.pdf )

  • Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. (xem tại đây: TT196)
Văn bản đính kèm
FileGhi chúFile size
Download this file (CV1757.pdf)CV1757.pdf 385 Kb
Download this file (QD103TTG.pdf)QD103TTG.pdf 347 Kb
Download this file (QD149TTG1.pdf)QDD149/2005/QĐ-TT 154 Kb
Download this file (QD2396.pdf)QD2396.pdf 7101 Kb
Download this file (TT19612BTC.doc)TT196 4171 Kb
Download this file (TT222.pdf)TT222.pdf 7098 Kb