- Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Cá nhân, tổ chức nộp văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

- Đối với cơ quan hải quan:

+ Bước 1: Cơ quan Hải quan tiếp nhận văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

+ Bước 2: Cơ quan Hải quan thông báo bằng văn bản cho người nộp văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

+ Thông qua các hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

+ Các thông tin khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ từ ngày cơ quan Hải quan nhận được văn bản xin gia hạn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan.                       

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điều tra chống buôn lậu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục Hải quan.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001;

+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001;

+ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-BTC về việc phân công nhiệm vụ thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan.

 

 

Tên đơn vị tiếp nhận Đơn

Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……, ngày …..tháng….năm 200…..

                                                                             THÔNG BÁO

Thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hóa yêu cầu bảo hộ/thu hẹp

hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu

 

Kính gửi: ……………………………………………..

 

Ngày… tháng… năm 200….., (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận Đơn yêu cầu ban đầu) đã tiếp nhận văn bản số… ngày… tháng… năm… của (tên người viết văn bản) về việc thu hẹp/mở rộng đối tượng sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ/thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu số… ngày… tháng… năm………

Căn cứ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, Quyết định …../QĐ-TCHQ ngày……tháng…..năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) đồng ý/từ chối để (tên người viết văn bản) thu hẹp hoặc mở rộng đối tượng sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ/thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu/gia hạn thời gian áp dụng Đơn yêu cầu số ……ngày …..tháng…….năm…… (Nếu từ chối phải nêu rõ lý do)

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan);

- Cục ĐTCBL (để theo dõi);

- Lưu.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày ……..tháng…….năm 200……..

 

ĐƠN YÊU CẦU

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HÀNG HÓA

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Kính gửi: ……………………………………………………………

 

Người ký tên dưới đây yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung yêu cầu cũng như việc cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan Hải quan:

1. Người nộp đơn:

Tên:……..…………………………………………………………………….

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):……………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: …………………………………- Fax:………………………….

- E-mail/địa chỉ website: ……………………………………………………..

2. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ:

-Tên:……………………………………………………………………………

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………… - Fax:……………………………

- E-mail/địa chỉ website: ………………………………………………………

3. Đối tượng sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ xâm phạm: (ghi rõ là quyền tác giả/quyền liên quan đến quyền tác giả/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý):……………

- Tên văn bằng bảo hộ:

- Số: ……………..ngày cấp: ………. Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ:………

4. Tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có): …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Phạm vi yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát: (ghi rõ yêu cầu là trong toàn quốc/Cục Hải quan/Chi cục Hải quan):……………………

6. Tài liệu có liên quan:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Tên đơn vị tiếp nhận Đơn                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Số:…….                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              ………….., ngày ……… tháng……… năm…….

 

THÔNG BÁO

Chấp nhận Đơn yêu cầu……

 

                           Kính gửi:……………………….

 

Ngày     tháng       năm 200      , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số …… ngày ……. tháng ….. năm 200….của (tên người nộp đơn yêu cầu) theo Phiếu tiếp nhận đơn số….. ngày ….tháng …. Năm…….

 Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xúât khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) chấp nhận Đơn yêu cầu số:…………ngày ….. tháng…… năm……… của (tên người nộp đơn).

Trong quá trình cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, (người nộp đơn) phải thực hiện mọi nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nội dung yêu cầu của mình.

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

 

Nơi nhận:                                                                THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN

-Như trên;                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan);

-Cục ĐTCBL (để theo dõi);

-Lưu.

 

 

 

Tên đơn vị tiếp nhận Đơn                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Số:…….                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày………. tháng………năm ………

 

THÔNG BÁO

Từ chối chấp nhận  Đơn yêu cầu……

 

Kính gửi:……………………….

 

Ngày     tháng       năm 200      , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số …… ngày ……. tháng ….. năm 200….của (tên người nộp đơn) theo Phiếu tiếp nhận đơn số….. ngày ….tháng …. Năm…….

Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) từ chối tiếp nhận Đơn yêu cầu của (tên người nộp đơn) với lý do:……………………………………………..

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

 

Nơi nhận:                                                                THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN

-Như trên;                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan);

-Cục ĐTCBL (để theo dõi);

-Lưu.

 

 

 

Tên đơn vị tiếp nhận Đơn                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Số:…….                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……………, ngày………. tháng………năm ………

 

THÔNG BÁO

Huỷ bỏ hiệu lực áp dụng của  Đơn yêu cầu

kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

 

Kính gửi:……………………….

 

Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở đề nghị của (tên người viết văn bản) tại văn bản số:…… ngày……. tháng…. năm…… (trường hợp chủ sở hữu quyền có yêu cầu chấm dứt hiệu lực thi hành Đơn yêu cầu).

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) quyết định chấm dứt hiệu lực áp dụng Đơn yêu cầu số …… ngày…… tháng…… năm ………của (tên người nộp đơn ban đầu) với lý do:

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

 

Nơi nhận:                                                         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN

-Như trên;                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan);

-Cục ĐTCBL (để theo dõi);

-Lưu.

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày ……..tháng…….năm 200……..

 

ĐƠN YÊU CẦU

TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Kính gửi: ……………………………………………….

 

Người ký tên dưới đây yêu cầu tạm dùng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cam kết bồi thường thiệt hại trực tiếp cho chủ lô hàng, thanh toán các chí phí phát sinh khác do việc yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra:

1. Người nộp đơn:

- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại: ……………………………………

- Fax………………………………………..

- E-mail/địa chỉ website: …………………………………………………

2. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ:

- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại: ……………………………………

- Fax………………………………………..

- E-mail/địa chỉ website: …………………………………………………..

3. Tổ chức, cá nhân bị nghi giờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

- Tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: ………………………

- Fax………………………………………..

- Số chứng minh thư/ hộ chiếu (nếu là cá nhân):

4. Cá nhân, tổ chức có quyền lợi, lợi ích liên quan:

- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại: ……………………………………

-Fax………………………………………..

- E-mail/địa chỉ website: …………………………………………………

5. Tên, địa chỉ, điện thoại của người làm chứng (nếu có):…………….

……………………………………………………………………………

6. Đối tượng sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ xâm phạm: (ghi rõ là quyền tác giả/quyền liên quan đến quyền tác giả/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý):…………………………………………………

- Tên văn bằng bảo hộ: ……………………………………………………

- Số:………………………Ngày cấp văn bằng bảo hộ:…………………..

- Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ:…………………………………………..

7. Các thông tin dự đoán về thời gian và địa điểm làm thủ tục xuất, nhập khẩu đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8. Các thông tin về cách thức xuất khẩu, nhập khẩu, nước xuất khẩu, cách thức đóng gói, người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, đặc điểm phân biệt hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp với hàng hóa xâm phạm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9. Tài liệu có liên quan:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)

Lọc theo tiêu chí Xóa
Tên/Số hiệu
Ngày ban hành Từ ngày   calendar
đến ngày calendar
Trích yếu văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Lĩnh vực chi tiết
Hiệu lực
Tên/Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để phân loại; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa XNK.
14/2021/TT-BTC 18/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (sau đây gọi là chứng từ) trong Hiệp định EVFTA
06/2021/TT-BTC 22/01/2021 Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
52/2020/TT-BCT 24/12/2020 Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021
44/2020/TT-BCT 07/12/2020 Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 của Bộ Công thương Quy định v/v tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
43/2020/TT-BCT 04/12/2020 Thông tư số 43/2020/TT-BCT ngày 04/12/2020 của Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
31/2020/TT-BCT 30/11/2020 Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
100/2020/TT-BTC 19/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế XK, thuế NK; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu
 

Tin liên quan

Đừng để HIV/AIDS tàn phá trái tim mình
“Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV”! Đó là thông điệp, là khẩu hiệu của tháng hành...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình triển khai thành công một cửa quốc gia hàng không
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện thành công thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất nhập cảnh...
Người đứng đầu, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình
STT Tên cơ quan Họ và tên Chức vụ/ chức danh Điện thoại Email Cố định Di động 1 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình Lê...
Thủ tục hải quan đối với ôtô Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), nhập cảnh (tái nhập) với mục đich thương mại
 Trình tự thực hiện:                        -          Đối với cá nhân, tổ chức:  Người khai...
Ngành Hải quan thực hiện sửa đổi “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”
Theo đó, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đã được sửa đổi theo Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015 bao gồm 4...
Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: + Doanh nghiệp tự xét thấy đáp ứng các điều kiện theo...