- Trình tự thực hiện

+ Đối với cơ quan hải quan:

Bước 1: Thu thập thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu:

Các thông tin sau đây phải được thu thập đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ kiểm tra sau thông quan:

1. Kết quả phúc tập hồ sơ hải quan do bộ phận phúc tập hồ sơ hải quan của Chi cục hải quan (Chi cục) thực hiện;

2. Kết quả các cuộc kiểm tra sau thông quan;

3. Danh bạ quản lý doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

4. Dấu hiệu vi phạm, hồ sơ vụ việc do Cục Hải quan nơi đơn vị đăng ký hồ sơ hải quan chuyển đến Cục Hải quan nơi đơn vị đóng trụ sở.

5. Các thông tin khác mà đơn vị kiểm tra sau thông quan có được.

Bước 2: Phân loại thông tin từ cơ sở dữ liệu:

1. Thông tin được phân thành 02 loại:

a) Loại có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan (vi phạm).

b) Loại chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm.

2. Căn cứ để phân loại:

a) Mặt hàng trọng điểm, trị giá tính thuế lớn, thuế suất cao, khả năng gian lận về định mức tiêu hao nguyên vật liệu, xuất xứ, khả năng lợi dụng được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá để xuất thiếu, xuất khống, nhập hàng không đúng khai báo hải quan;

b) Doanh nghiệp trọng điểm;

c) Thông tin nhạy cảm (thời điểm thay đổi thuế suất, chính sách quản lý xuất nhập khẩu, địa điểm làm thủ tục hải quan,...).

Bước này do công chức được phân công theo từng lĩnh vực, địa bàn thực hiện.

Bước 3: Phân tích thông tin đã lựa chọn:

1. Loại có dấu hiệu vi phạm:

a) Phát hiện dấu hiệu vi phạm gì thì tập trung phân tích sâu vào dấu hiệu đó. Ví dụ: Dấu hiệu là khai thấp trị giá tính thuế thì tập trung phân tích sâu về trị giá; dấu hiệu là mã số hàng hoá và thuế suất thì tập trung phân tích sâu về mã hàng, thuế suất,...

b) Cách thức phân tích:

- So sánh với các lô hàng cùng loại của người xuất khẩu/nhập khẩu khác.

- So sánh với lô hàng cùng loại của chính người xuất khẩu/nhập khẩu đó nhưng tại thời điểm khác.

- ..v...v...

2. Loại chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm:

a) Đối tượng phân tích là thông tin về doanh nghiệp:

- Quá trình chấp hành pháp luật về hải quan;

- Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chính, thường xuyên, làm thủ tục tại nhiều đơn vị hải quan;

- Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu;

- ..v..v..

b) Nguồn dữ liệu phân tích:

- Danh bạ quản lý doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

- Các nguồn thông tin khác.

Bước này do công chức được phân công nêu tại bước 2 thực hiện. Kết quả phân tích thông tin được báo cáo cho Trưởng phòng Kiểm tra sau thông quan (Trưởng phòng), trường hợp do Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện thì công chức thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan báo cáo Trưởng phòng, Trưởng phòng báo cáo Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

Bước 4: Lựa chọn hồ sơ/ đối tượng kiểm tra:

Trên cơ sở kết quả của bước 3, Trưởng phòng quyết định việc lựa chọn các hồ sơ/đối tượng kiểm tra, công chức kiểm tra thực hiện lựa chọn. Trường hợp do Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra thì Trưởng phòng thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan đề xuất, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan quyết định và yêu cầu Hải quan các địa phương liên quan cung cấp hồ sơ hải quan. Hình thức cung cấp hồ sơ hải quan do Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan hướng dẫn.

1. Đối với loại có dấu hiệu vi phạm:

a) Rút toàn bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng đó của doanh nghiệp đó trong một giai đoạn nhất định để thực hiện kiểm tra.

b) Rút toàn bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng đó của tất cả các doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định để phân loại cần làm ngay và loại sẽ làm sau. Trong đó:

- Loại có kim ngạch lớn hoặc có dấu hiệu vi phạm lớn hơn thì đưa vào diện kiểm tra trước.

- Loại có kim ngạch nhỏ hoặc có dấu hiệu vi phạm nhỏ hơn thì đưa vào diện  kiểm tra sau.

c) Trường hợp có dấu hiệu người xuất khẩu/nhập khẩu vi phạm có hệ thống thì đưa vào diện kiểm tra tất cả các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của người đó trong một giai đoạn nhất định.

2. Đối với loại chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm thì đưa vào diện kiểm tra theo kế hoạch, theo trật tự ưu tiên:

- Doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu lớn, doanh nghiệp thường nhập khẩu mặt hàng nhạy cảm, có thuế suất cao, doanh nghiệp thường làm thủ tục hải quan ở nhiều đơn vị hải quan khác nhau thì đưa vào diện kiểm tra trước;

- Mặt hàng nhạy cảm có trị giá lớn, thuế suất cao thì đưa vào diện kiểm tra trước;

- Các trường hợp khác thì đưa vào diện kiểm tra sau.

Bước 5: Kiểm tra hồ sơ hải quan:

1. Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ trong hồ sơ hải quan đối chiếu với các nội dung khai trong tờ khai hải quan;

2. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể (kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm hay kiểm tra theo kế hoạch), tuỳ theo từng loại hình xuất nhập khẩu mà kiểm tra sâu về:

- Trị giá tính thuế, thuế suất, định mức, lượng hàng, xuất xứ,...;

- Các điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế(miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế...);

- Việc tuân thủ các quy định về chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác.

Bước này do công chức kiểm tra thực hiện theo quyết định của Trưởng phòng. Trường hợp Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra thì Trưởng nhóm kiểm tra (do Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan quyết định thành lập) đề xuất, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan quyết định danh sách công chức thực hiện.

Bước 6: Kết luận kiểm tra:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra nêu tại bước 5, công chức kiểm tra đề xuất để Trưởng phòng ký "Bản kết luận kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan" (mẫu số 04-BKL/KTSTQ - đính kèm). Trường hợp Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra thì Trưởng nhóm kiểm tra đề xuất, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan ký Bản kết luận này.

- Những hồ sơ hải quan đã đầy đủ, rõ ràng, chưa  phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì xác nhận kết quả kiểm tra, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu, chuyển bộ phận lưu trữ; hoặc kiểm tra theo kế hoạch tại trụ sở đơn vị được kiểm tra.

- Những hồ sơ có vi phạm thì yêu cầu đơn vị được kiểm tra/Chi cục Hải quan làm thủ tục thông quan lô hàng giải trình.

Bước 7: Giải trình, xác minh:

1. Giải trình:

a) Người có quyền yêu cầu giải trình: Trưởng Phòng Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan;

b) Đối tượng giải trình là: Đơn vị được kiểm tra và Chi cục Hải quan làm thủ tục thông quan lô hàng;

c) Đơn vị Kiểm tra sau thông quan phải nêu cụ thể nội dung yêu cầu giải trình, tài liệu đối tượng giải trình phải cung cấp;

d) Để tạo thuận lợi cho đối tượng giải trình, đối tượng giải trình được lựa chọn hình thức giải trình: làm văn bản giải trình; đến trụ sở đơn vị Kiểm tra sau thông quan để giải trình; hoặc có văn bản yêu cầu đơn vị Kiểm tra sau thông quan đến trụ sở của mình để được giải trình.

đ) Xử lý kết quả giải trình:

- Trường hợp chấp nhận sai phạm thì yêu cầu chấn chỉnh kịp thời, khắc phục hậu quả, cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu, chuyển hồ sơ sang bộ phận lưu trữ.

- Trường hợp đối tượng không giải trình, hoặc có giải trình với nội dung không chấp nhận sai phạm, nhưng không nêu được căn cứ thuyết phục thì Trưởng phòng (trường hợp do Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện là Trưởng nhóm kiểm tra) báo cáo Lãnh đạo Cục quyết định việc xác minh tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở cho việc quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở đơn vị được kiểm tra.

2. Xác minh:

a) Người có quyền yêu cầu xác minh: Trưởng Phòng Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan;

b) Đối tượng xác minh: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, gồm cả đối tượng kiểm tra sau thông quan;

c) Nội dung xác minh, tài liệu cần được cung cấp, đơn vị Kiểm tra sau thông quan phải thông báo cụ thể, đủ sớm để đối tượng xác minh chuẩn bị đầy đủ, chính xác, tránh phải làm nhiều lần.

d) Hình thức xác minh và trả lời xác minh:

- Yêu cầu bằng văn bản và trả lời bằng văn bản;

- Công chức hải quan đến trụ sở đối tượng xác minh để xác minh. Kết quả xác minh phải được ghi nhận bằng biên bản, có ký xác nhận của bên xác minh và đối tượng xác minh. Biên bản xác minh là một căn cứ để tiến hành các bước tiếp theo.    

+ Đối với doanh nghiệp (trường hợp yêu cầu doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan hải quan )

- Xuất trình hồ sơ;

- Giải trình theo yêu cầu của Cơ quan Hải quan;

- Đọc, ghi ý kiến và ký xác nhận vào bản kết luận kiểm tra.

- Cách thức thực hiện: Kiểm tra tại trụ sở Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng cục Hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai hải quan;

+ Hóa đơn thương mại;

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa;

+ Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép;

+ Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng loại hàng hóa mà người khai Hải quan phải nộp hoặc  xuất trình cho cơ quan hải quan.

- Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và 15 ngày nếu kiểm tra theo kế hoạch. Trường hợp phức tạp người quyết định kiểm tra gia hạn thời gian kiểm tra không quá thời hạn trên.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục kiểm tra sau thông quan;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục kiểm tra sau thông quan;

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng, Cơ quan thuế …

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và bản kết luận

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Mẫu số 01- KH/KTSTQ

- Mẫu số 02-QĐ/KTSTQ

- Mẫu số 04-BKL/KTSTQ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001;

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001;

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

- Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

 

 

Tin liên quan

Hải quan Quảng Bình đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhất
(HQ Online)- Lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện, hàng khách xuất nhập cảnh qua địa bàn tỉnh Quảng Bình...
Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Quảng Bình phối hợp Đoàn Thanh niên Tổng cục Hải quan thăm và tặng quà cho trường Tiểu học Quảng Đông
Hưởng ứng chương trình tiếp chữ cho học sinh nghèo tại các địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đoàn...
Thủ tục hải quan điện tử ra quyết định trước
- Trình tự thực hiện:  1. Đối với cá nhân, tổ chức:  - Bước 1: Gửi Đề nghị quyết định trước và cung cấp...
Truy thu gần 20 tỉ đồng thuế từ mặt hàng bo mạch
Mới chỉ kiểm tra 2 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhưng Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Cục Hải quan...
Bước tiến vượt bậc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm toàn Ngành đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử...
Bắt giữ 02 vụ vận chuyển trái phép súng ngắn và 1200 viên đạn thể thao qua cửa khẩu Cha Lo.
Vào lúc 14h30’ ngày 22/10/2014 tại Trạm liên ngành cửa khẩu Cha Lo, Chi cục HQCK Cha Lo và Đồn BPCK Cha Lo phối hợp kiểm...
Tổng cục Hải quan gặp mặt các đơn vị báo chí, tuyên truyền nhân ngày 21-6
Sáng 18-6, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí, tuyên...