- Trình tự thực hiện

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

a.1) Khai chính xác, trung thực, đầy đủ các yếu tố, căn cứ khai bổ sung trong văn bản khai bổ sung;

a.2) Tính số tiền thuế khai bổ sung, số tiền phạt chậm nộp (nếu có) phải nộp do khai bổ sung;

a.3) Nộp đủ hồ sơ cho cơ quan hải quan trong thời hạn được sửa chữa, khai bổ sung theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý thuế, khoản 2 Điều 22 Luật Hải quan;

a.4) Thực hiện thông báo của cơ quan hải quan trên văn bản sửa chữa, khai bổ sung;

a.5) Trường hợp khai bổ sung làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp (nếu có) theo đúng quy định;

a.6) Trường hợp khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan hải quan nơi khai bổ sung xử lý số tiền nộp thừa theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư này.

Trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót (sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp; sai sót về trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp); tự giác khai báo trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế nhưng quá thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai báo thì xử lý như sau:

Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện việc kê khai như trường hợp khai bổ sung hướng dẫn như trên nộp đủ số tiền thuế thiếu theo thời hạn nộp thuế như đối với số tiền thuế tự khai, tự tính khi làm thủ tục hải quan, số tiền phạt chậm nộp (nếu có), chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan.

+ Đối với cơ quan hải quan:

b.1) Ghi rõ ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung đối với trường hợp sửa chữa, khai bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế, khoản 2 Điều 22 Luật Hải quan. Ghi rõ ngày tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung đối với trường hợp khai bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 Luật quản lý thuế;

b.2) Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra trên văn bản sửa chữa, khai bổ sung; trả cho người khai hải quan 01 bản, lưu 01 bản;

b.3) Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung trong thời hạn sau đây:

b.3.1) Trong thời hạn tám giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung đối với trường hợp sửa chữa, khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa;

b.3.2) Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ khai bổ sung đối với trường hợp khai bổ sung trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản sửa chữa, khai bổ sung (mẫu 02 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ): nộp 02 bản chính;

+ Các giấy tờ kèm theo để chứng minh việc sửa chữa, khai bổ sung;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định việc sửa chữa, khai bổ sung hồ sơ hải quan

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sửa chữa tờ khai hải quan trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc trước khi quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá đối với các nội dung có sai sót không gây ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp;

b) Khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá;

c) Khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với các nội dung có sai sót gây ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

c.1) Sai sót do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, tự giác khai báo với cơ quan hải quan;

c.2) Thời điểm khai báo trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

c.3) Có sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp; sai sót về trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ hải quan đã nộp cho cơ quan hải quan;

c.4) Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001;

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001;

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

- Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  

Mẫu số 02 – Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

-------------------------------------------

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI BỔ SUNG

1. Tên người khai bổ sung:

2. Mã số thuế:

3. Khai bổ sung cho Tờ khai hải quan số…, ngày…: 

    Thuộc Phụ lục số… kèm theo Tờ khai hải quan

    Số thứ tự mặt hàng khai bổ sung trên tờ khai hải quan/Phụ lục Tờ khai:

    Thuộc hợp đồng mua bán số:

4. Nội dung đã khai :

                        4.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:

                        4.2.  Mã số hàng hóa:                           

                        4.3. Xuất xứ:                                        

                        4.4. Lượng hàng:                                  

                        4.5. Đơn vị tính:                        

                        4.6. Đơn giá nguyên tệ:                         

                        4.7. Trị giá nguyên tệ:                            

                        4.8. Trị giá tính thuế:                             

                        4.9. Tỷ giá tính thuế:                             

                        4.10. Thuế suất (%):                              

                                    - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        4.11. Tiền thuế:                                     

                                    - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        4.12. Thu khác :                                    

                        4.13. Tổng số tiền thuế và thu khác:       

                        - …

5. Nội dung khai bổ sung:

                        5.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:                  

                        5.2.  Mã số hàng hóa:                                       

                        5.3. Xuất xứ:                                                    

                        5.4. Lượng hàng:                                              

                        5.5. Đơn vị tính:                                    

                        5.6. Đơn giá nguyên tệ:                                     

                        5.7. Trị giá nguyên tệ:                                        

                        5.8. Trị giá tính thuế:                                         

                        5.9. Tỷ giá tính thuế:                                         

                        5.10. Thuế suất (%):                                          

                                    - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        5.11. Số tiền thuế phải nộp:                               

                                    - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        5.12. Số tiền thuế chênh lệch:                 [12.5 = (11.5)- (11.4)]

                        - Thuế xuất khẩu:

                                    - Thuế nhập khẩu:

                                    - Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                                    - Thuế giá trị gia tăng:

                        5.13. Số tiền thu khác phải nộp:             

                        5.14. Số tiền thu khác chênh lệch:                      [14.5 = (13.5)- (12.4)]

                        5.15. Tổng số tiền thuế và thu khác phải nộp:      

                        5.16. Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệnh: [16.5 = (15.5)- (13.4)]

                        - …

6. Lý do khai bổ sung:

 

                                                                                                      …, ngày…tháng…năm

                                                                                                      Người khai bổ sung

                                                                                             (Ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

1- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung:

     Cán bộ tiếp nhận :   

2- Kết quả kiểm tra nội dung khai bổ sung:

…, ngày…tháng…năm…

Số:…

(Ghi rõ nội dung khai bổ sung đúng hay không đúng  và cơ sở pháp lý/lý do. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Trường hợp khai không đúng thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì ghi chú về việc này và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo qui định.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý :

-             Mục Nội dung đã khai và Nội dung khai bổ sung chỉ ghi những nội dung liên quan đến  khai bổ sung.

-           Nếu số tiền thuế chênh lệch tăng thì ghi dấu cộng (+)  trước  dãy số chênh lệch,  nếu số tiền thuế chênh lệch  giảm  thì ghi dấu trừ (-)  trước  dãy số chênh lệch.

-          Mẫu này sử dụng cho 01 tờ khai.

-    Trường hợp có nhiều mặt hàng cần khai bổ sung trong cùng một tờ khai thì lập phụ lục tương tự cho từng mặt hàng.

-          Mẫu này cũng được sử dụng cho trường hợp khai không đúng thời hạn 60 ngày kể từ  ngày đăng ký tờ khai hải quan qui định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư  số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.    

Tin liên quan

Phát hiện hàng trăm máy vi tính xách tay nhập lậu
Ngày 12-6, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết vừa phát hiện vụ nhập lậu hàng trăm máy vi tính...
Chi cục HQCK Cảng Hòn La ký kết Quy chế phối hợp công tác với Chi nhánh PTSC Quảng Bình
Chiều ngày 12/5/2015, tại trụ sở Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Cảng dịch vụ...
Hải quan Hồng Kông bắt giữ 649 kg cocaine
Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) vừa triệt phá vụ buôn lậu ma túy lớn nhất từ trước đến nay trong một container vận...
Rà soát quy trình cấp phép hoạt động XNK
Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và Cơ chế Hải quan một...
Kiến nghị giảm 10/28 thủ tục liên quan đến giám sát hải quan và thuế
Tại Hội nghị Đối thoại với DN Hàn Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng...
Hải quan Quảng Bình cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu
Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/03/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các văn bản của ngành Hải...
Hải quan Quảng Ngãi thực hiện hiệu quả CCHC
Từ đầu năm 2012 đến nay, 3 chỉ số về thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) gồm: kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu,...