- Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức:      

+ Người nhập khẩu phải khai Tờ khai nguồn gốc theo đúng các tiêu thức in sẵn trên Tờ khai nguồn gốc. Căn cứ để người nhập khẩu khai trên tờ khai nguồn gốc là Giấy chứng nhận chất lượng xe ô tô nhập khẩu (đối với xe đã qua sử dụng) hoặc Thông báo miễn kiểm tra (đối với xe mới) của Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu cấp (Cục Đăng kiểm Việt Nam).

+ Trường hợp bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu dạng CKD1 khi nhập khẩu chưa có màu sơn phủ ngoài thì người nhập khẩu phải ghi rõ "loại hình CKD1" vào dòng "màu sơn" trên Tờ khai nguồn gốc.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Hải quan đối chiếu nội dung khai báo của người nhập khẩu trên tờ khai nguồn gốc với kết quả kiểm tra, xác nhận của kiểm hoá viên và toàn bộ hồ sơ liên quan để xác nhận Tờ khai nguồn gốc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

            -  Thành phần hồ sơ gồm:

          1. Đối với xe ô tô, xe ha bánh gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu:

           - Tờ khai hải quan;

           - Biên lai thu thuế nhập khẩu và thuế khác;

           - Giấy phép nhập khẩu do Cục hải quan các tỉnh, thành phố cấp (nếu có);

           - Bản kê chi tiết số khung, số máy có xác nhận của Hải quan nơi làm thủ tục (cho cả lô hàng);

           2. Đối với xe ô tô, xe ha bánh gắn máy dạng linh kiện nhập khẩu:

           - Tờ khai hải quan;

           - Biên lai thu thuế nhập khẩu và thuế khác;

           - Tờ khai nguồn gốc có xác nhận của Hải quan;

           - Bản kê chi tiết số khung, số máy có xác nhận của Hải quan nơi làm thủ tục (cho cả lô hàng);

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:  Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:xác nhận nguồn gốc

- Lệ phí (nếu có): 20.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

+    Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.