Thủ tục kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan

 

- Trình tự thực hiện: 

-          Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Khai báo trên tờ khai trị giá hàng hoá nhập khẩu (với các trường hợp yêu cầu phải khai báo) và nộp cho bộ phận tiếp nhận tờ khai tại Chi cục hải quan..

+ Nộp khoản bảo đảm và tham gia tham vấn.

-          Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Kiểm tra nội dung khai báo của Người khai Hải quan trên tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và quyết định tiếp nhận hoặc chưa tiếp nhận tờ khai (chưa tiếp nhận trong trường hợp Người khai Hải quan khai báo chưa đầy đủ, chi tiết theo hướng dẫn khai Tờ khai trị giá).

+ Kiểm tra, xác định trị giá tính thuế khâu thông quan

+ Bác bỏ trị giá tính thuế, ra quyết định ấn định thuế nếu phát hiện một trong các sai phạm về thủ tục, hồ sơ quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính.

+ Thông báo cho Người khai Hải quan biết cơ sở nghi vấn trong trường hợp nghi vấn về mức giá.

+ Ra thông báo xác định trị giá, ấn định thuế nếu Người khai thống nhất với phương pháp và mức giá do cơ quan Hải quan xác định

Yêu cầu Người khai Hải quan nộp khoản bảo đảm và thực hiện tham vấn

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan.

+  Bằng đường bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

-      Thành phần hồ sơ, bao gồm:   

+  Đối với hàng hoá xuất khẩu                               

a) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu (bản chính); bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng có nhiều chủng loại hoặc hàng đóng gói không đồng nhất (bản chính);

b) Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật (bản chính); chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể (bản sao);

c) Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao).

+ Đối với hàng hoá nhập khẩu:

a) Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu (bản chính); tờ khai trị giá hàng nhập khẩu (tuỳ theo từng trường hợp); bản kê chi tiết hàng hóa đối với lô hàng có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất (bản chính);

b) Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật (bản chính); chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể;

c) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao); hóa đơn thương mại (bản chính); vận tải đơn (bản copy chính);

d) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (bản chính);

đ) Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng (bản chính).

+ Các chứng từ có liên quan đến việc xác định mức giá thực thanh toán.

Số lượng hồ sơ: 01bộ

- Thời hạn giải quyết: 30  ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo bằng văn bản hoặc ghi trực tiếp vào Tờ khai trị giá; Biên bản tham vấn: chấp nhận hoặc không chấp nhận trị giá khai báo.

Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Tờ khai trị giá trính thuế hàng nhập khẩu;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá khấu trừ;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp tính toán;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp suy luận;

+ Khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007;

+ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và hướng dẫn khai báo;

+    Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 MẪU PP4

             KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ

Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số .............       ngày .... tháng.... năm 200...

Tờ số......../.........tờ

I.        Lý do không áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế trước đó:

II.      Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế:

 Số thứ tự trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu:

III.      Tên hàng hoá nhập khẩu đã bán lại trong nước được lựa chọn để khấu trừ:

IV. Xác định trị giá tính thuế và giải trình:

 

Đồng Việt Nam

Tỷ lệ (%) so với giá bán

1. Đơn giá bán trên thị trường Việt Nam

 

 

2. Các khoản được khấu trừ (tính trên một đơn vị hàng hoá)

 

 

    -     Tiền hoa hồng

   

    -     Khoản lợi nhuận và chi phí quản lý chung

   

    -     Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng nội địa

   

    -     Chi phí bảo hiểm nội địa

   

    -     Phí/lệ phí/thuế

   

3. Trị giá tính thuế bằng đồng Việt Nam của hàng hoá nhập khẩu cần xác định trị giá tính thuế  = (1) - (2)

 

 

 

Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo:

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên đây.

Ngày .... tháng ... năm 200

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra, xác định trị giá tính thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)


MẪU PP2

 

KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH

                                       CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU GIỐNG HỆT

Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số  ...........      ngày.... tháng.....năm 200...

Tờ số........../...........tờ

I.        Lý do không áp dụng phương pháp trị giá giao dịch:

II.      Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế:

Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu:                                         Ngày xuất khẩu:

III.      Tên hàng hoá nhập khẩu giống hệt:

Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu

Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số .......……..   ngày......tháng .....năm 200…đăng ký tại Chi cục hải quan                         Cục Hải quan                                Ngày xuất khẩu:

IV.    Xác định trị giá tính thuế và giải trình:

 

Nguyên tệ

 

1. Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu giống hệt

 

 

2. Các khoản điều chỉnh (+/ -)

 

 

    (a)  Điều chỉnh về cấp độ thương mại

   

    (b)  Điều chỉnh về số lượng

   

    (c)  Điều chỉnh các khoản giảm giá khác

   

    (d)  Điều chỉnh về chi phí vận tải

 

 

    (đ)  Điều chỉnh về phí bảo hiểm

 

 

3. Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế = (1) ± (2)

 

 

4. Trị giá tính thuế bằng Đồng Việt Nam = (3) x  tỷ giá

 

 

Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo:

 

 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên đây.

Ngày .... tháng ... năm 200

 

 

 

Ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra, xác định trị giá tính thuế

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

MẪU PP5

 

 

                       KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số  ......... ngày ........ tháng .... năm 200...

Tờ số ............./...............tờ

 

I.                    Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế:

      Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu

II.                  Tên, địa chỉ đơn vị cung cấp số liệu về chi phí sản xuất

  Xác định trị giá tính thuế và giải trình:

 

Trị giá nguyên tệ

1. Giá thành sản phẩm

 

2. Các chi phí phải điều chỉnh

 

    -     Hoa hồng bán hàng và phí môi giới

 

    -     Chi phí bao bì gắn liền với hàng hoá

 

    -     Chi phí đóng gói hàng hoá

 

    -     Các khoản trợ giúp

 

    -     Tiền bản quyền, phí giấy phép

 

    -     Tiền thu được phải trả sau khi định đoạt hay sử dụng hàng hoá

 

    -      Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng

 

    -      Chi phí bảo hiểm hàng hoá

 

3. Lợi nhuận và chi phí chung

 

4. Phí, lệ phí và thuế phải nộp (mà không được hoàn trả)

 

5. Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hóa đang cần xác định trị giá

    = (1) + (2) + (3) + (4)

 

6. Trị giá tính thuế bằng Đồng Việt Nam = (5) x tỷ giá

 

III.                    Phương pháp kế toán đã áp dụng và các chứng từ đã sử dụng

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên đây.

Ngày .... tháng ... năm 200

 

 

 

 

Ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá

 

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra, xác định trị giá tính thuế

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

MẪU PP6

 

KHAI BÁO  TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN

Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số  ................. ..ngày.... tháng.....năm 200...

Tờ số .............../............tờ

 

I.        Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế:

 Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu

Các thông tin được sử dụng để xác định trị giá tính thuế

-

-

-

Chứng từ kèm theo:

II.                  Xác định trị giá tính thuế và giải trình

1.           Lựa chọn cách xác định trị giá tính thuế

 

2.           Giải trình:

3.Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hoá nhập khẩu cần xác định trị giá tính thuế:

4.Trị giá tính thuế bằng đồng Việt Nam = (3) x tỷ giá

 

 

 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên đây.

Ngày .... tháng ... năm 200

 

 

 

 

Ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá

 

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra, xác định trị giá tính thuế

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

MẪU PP3

            

KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ

GIAO DỊCH CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TƯƠNG TỰ

Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số  ................... ngày.... tháng....năm 200...

Tờ số........../...........tờ

I.           Lý do không áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế trước đó:

II.           Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế:

Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu:                                        Ngày xuất khẩu:

III.         Tên hàng hoá nhập khẩu tương tự:

Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu

Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số ......... .…  ngày......tháng .....năm 200…đăng ký tại Chi cục hải quan                         Cục Hải quan                                Ngày xuất khẩu:

IV.           Xác định trị giá tính thuế và giải trình:

 

Nguyên tệ

 

1. Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu tương tự

 

 

2. Các khoản điều chỉnh (+/ -)

 

 

    (a)  Điều chỉnh về cấp độ thương mại

   

    (b)  Điều chỉnh về số lượng

   

    (c)  Điều chỉnh các khoản giảm giá khác

   

    (d)  Điều chỉnh về chi phí vận tải

 

 

    (đ)  Điều chỉnh về phí bảo hiểm

 

 

3. Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế =  (1)  ± (2)

 

 

4. Trị giá tính thuế bằng Đồng Việt Nam = (3) x tỷ giá

 

 

Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo:

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên đây.

Ngày .... tháng ... năm 200

 

 

(Người khai hải quan ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá

 

 

 

 

 

        (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra, xác định trị giá tính thuế

 

 

 

 

  

(Ký, ghi rõ họ tên)

HẢI QUAN VIỆT NAM             

                                    TỜ KHAI TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

                                      Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu HQ/2002-NK    

                          số  ............................/NK/............/............ngày........../.........../200

                                                Tờ số .............../..................tờ

                                     Số lượng phụ lục tờ khai trị giá:……… tờ            

        HQ/2008-TGTT

1.     Ngày xuất khẩu:                 Ngày              tháng             năm 200.....

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TRỊ GIÁ GIAO DỊCH

2.         Người mua có đầy đủ quyền  định đoạt, quyền sử dụng hàng hoá sau khi nhập khẩu không ?

    ¨           ¨

    Có        Không

3.     Việc bán hàng hay giá cả có phụ thuộc vào điều kiện nào dẫn đến việc không xác định được trị giá của hàng hoá nhập khẩu không ?

    ¨           ¨

    Có        Không

4.     Người mua có phải trả thêm khoản tiền nào từ số tiền thu được do việc định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu không?                          

       Nếu Có, có phải là khoản tiền khai báo tại tiêu thức 15 không ?

    ¨           ¨

    Có        Không

¨                ¨

     Có        Không

5.     Người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt hay không ?

        Nếu Có, nêu rõ mối quan hệ đó

        Mối quan hệ đặc biệt có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch không ?

     ¨           ¨

     Có        Không

     ¨            ¨

     Có        Không

PHẦN XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ

6.    Số thứ tự mặt hàng trong tờ khai hàng hoá nhập khẩu

Mặt hàng số

..................

 ­Mặt hàng số

.....................

Mặt hàng số

…………..

Mặt hàng số

……………

                      

Tin liên quan

Lịch sử hình thành và phát triển
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh nhà và theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình, ngày...
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay nhập cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là hãng hàng không
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức là hãng hàng không: Bước 1: Tạo thông tin điện tử theo đúng...
Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 3 (khóa XI)
Ngày 05/02/2012, tại Hội trường Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, đã diễn ra Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW3 (Khóa...
Kiến nghị được chuyển khẩu mặt hàng xăng dầu NK
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- TNHH một thành viên (gọi tắt là Tổng công ty Thanh Lễ) vừa có văn...
Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp kê khai và nộp hồ sơ hải quan tại Chi cục...
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 3 (THÁNG 10/2013)
QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP...
Tập huấn công tác xử lý vi phạm năm 2020
Thực hiện Kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình năm 2020, ngày...