Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/2/2014 quy định thủ tục tạm NK, tái XK, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Thông tư 19/2014/TT-BTC có tất cả 10 điều qui định thì Thông tư 27/2021/TT-BTC đã sửa đổi đến 7 điều và bổ sung khá cơ bản, cụ thể và rõ ràng hơn về nội dung, tập trung sửa đổi chính vào một số điều, khoản quan trọng như: Một số quy định về điều kiện để được tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng, tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy; Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy; Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy; Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy; Thủ tục và chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô.

Về Điều khoản thi hành, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và thêm mới khoản 6 của Điều 9, theo đó tại khoản 2 Thông tư 27 qui định cụ thể hơn việc Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao, cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp Sổ định mức miễn thuế, cơ quan nơi chủ xe ô tô, xe gắn máy công tác và Tổng cục Hải quan (trong trường hợp chưa có hệ thống để cập nhật dữ liệu) và qui định cụ thể thời hạn thông báo trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn ghi trên chứng minh thư hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tiêu hủy hoặc nhận được thông báo về việc hoàn thành thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy của Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tái xuất khẩu tùy theo từng đối tượng. Tại khoản 6 Thông tư 27 qui định mới việc định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải báo cáo kết quả làm thủ tục chuyển nhượng xe ô tô quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư này về Tổng cục Hải quan.

Về hiệu lực thi hành, Thông tư 27/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 1102/2014; bãi bỏ Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 11/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2021.

Ngày 11/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Việc ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP (Nghị định 18) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cho cơ quan hải quan và tạo thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời khắc phục được những điểm chưa hoàn thiện tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (Nghị định 134) đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ về giải quyết các vướng mắc về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- So với Nghị định 134 thì Nghị định 18 đã giải quyết được bất cập, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu và hoạt động XNK tại chỗ. Trong đó, quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã góp phần giảm được thủ tục, khối lượng lớn hồ sơ khai báo, nộp thuế giữa cơ quan hải quan và DN phải thực hiện.

- Bên cạnh đó, bổ sung hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy vào nhóm các hàng hóa thuộc đối tượng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

- Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thông báo định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính về tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế cho đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy.

- Bổ sung một số trường hợp không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế.

- Nghị định 18 có những điều khoản góp phần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo hướng đơn giản về hồ sơ, trình tự thủ tục minh bạch công khai, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và DN, thúc đẩy phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, phù hợp với điều ước quốc tế.

Tuy nhiên, việc thực hiện các điều khoản miễn thuế đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và  dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) có thể sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc cho cơ quan hải quan trong việc kiểm soát đối với dự án được miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và cả nước nói riêng. Do đó, cần có sự phối hợp của cơ quan thuế, chính quyền địa phương, cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư hỗ trợ cơ quan hải quan có thông tin về dự án, chủ đầu tư, xác định đúng số lao động tại địa phương mới có thể thực hiện được quy định miễn thuế. Hơn nữa, để thực hiện được quy định này, các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng cần có nguồn nhân lực có nghiệp vụ về kiểm tra sau thông quan, để có thể kiểm soát dự án đầu tư được miễn thuế, tránh được vi phạm trong việc ưu đãi thuế.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 18, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phổ biến các nội dung quan trọng tại Nghị định 18  đến cán bộ công chức và tuyên truyền, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn./.

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 25/4/2021.

Xác định công tác tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thời gian qua, cùng với đề án đào tạo chung của toàn ngành, Cục Hải quan Quảng Bình đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan.

Đọc thêm...

Năm 2021, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 189,7 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Thực hiện quy định tại Điều 66 Luật Hải quan năm 2014,để kịp thời thu thập, phân tích thông tin phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi về đến cửa khẩu biên giới và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu,

Đọc thêm...

Tin liên quan

Hải quan Nghệ An bắt giữ 34,8 gram heroin
Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ...
Thiếu cơ sở pháp lý áp thuế phần mềm nhập khẩu
Sáng 19-7, tại cuộc họp bàn về đề xuất áp dụng chính sách thuế đối với phần mềm nhập khẩu (NK) do Bộ Thông...
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là đại lý hãng tàu
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức là đại lý hãng tàu: Bước 1: Tạo thông tin khai điện tử...
Thuốc trừ sâu được ân hạn thuế 60 hay 90 ngày?
Theo phản ánh của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, đơn vị đang gặp vướng mắc trong việc giải...
Hải quan vùng Tây Bắc phối hợp bắt giữ gần 50 vụ ma túy
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố phụ...
Một vài kinh nghiệm về công tác phúc tập hồ sơ hải quan
Phúc tập là gì? Ngày mới vào Ngành, hai chữ “phúc tập” xuất hiện lần đầu tiên trong “kho từ điển” của tôi,...
Gặp vướng khi làm thủ tục cho trái cây xuất khẩu
Trong quá trình làm thủ tục đối với những lô hàng trái cây tươi XK đi Hoa Kỳ phải chiếu xạ , Cục Hải quan...