Trình tự thực hiện

+Người khai hải quan thực hiện:

 Người khai hải quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử in đến Chi cục hải quan cửa khẩu làm thủ tục nhận hàng, vận chuyển hàng hoá từ cửa khẩu về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa. Người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hoá, nguyên niêm phong hải quan, niêm phong hãng vận tải và đi đúng tuyến đường, thời gian như đã đăng ký.

+ Chi cục hải quan điện tử thực hiện:

1. Theo dõi trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông tin về lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Trường hợp Chi cục hải quan cửa khẩu nhập chưa được nối mạng với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, lập “Bản kê các biên bản bàn giao” đã nhận được gửi cho Chi cục hải quan cửa khẩu nhập theo định kỳ ngày thứ 3 hàng tuần.

Phối hợp với cửa khẩu nhập để truy tìm lô hàng trong trường hợp lô hàng quá thời gian qui định không đến địa điểm kiểm tra..

2. Tiếp nhận từ người khai hải quan biên bản niêm phong, bàn giao lô hàng cho người khai hải quan bảo quản và vận chuyển do Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu gửi đến.

3. Đối chiếu, kiểm tra tình trạng ký mã hiệu bao bì, niêm phong hàng hoá (niêm phong hải quan, niêm phong hãng tàu) với hồ sơ hải quan và biên bản niêm phong, bàn giao. Thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định.

4. Cập nhật kết quả kiểm tra lô hàng chuyển cửa khẩu vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp Chi cục hải quan cửa khẩu nhập gửi biên bản niêm phong, bàn giao lô hàng về cho Chi cục hải quan điện tử thì đối chiếu, cập nhật thông tin vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

+ Chi cục hải quan cửa khẩu nhập thực hiện:

1. Tiếp nhận tờ khai hải quan điện tử in đã cho phép hàng chuyển cửa khẩu; đối chiếu, kiểm tra tình trạng ký mã hiệu bao bì, niêm phong hàng hoá (niêm phong hãng tàu) với tờ khai hải quan in; niêm phong hải quan hàng hoá nhập khẩu theo qui định.

2. Lập “Biên bản bàn giao” hàng hoá chuyển cửa khẩu: 02 bản theo Mẫu số 12 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.

Lưu 01 bản, cập nhật nội dung biên bản vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp Chi cục hải quan cửa khẩu nhập chưa được nối mạng với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thì thông báo ngay cho Chi cục hải quan điện tử.

Giao 01 bản cho người khai hải quan làm chứng từ vận chuyển hàng hoá trên đường kèm tờ khai hải quan để chuyển cho Chi cục hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá.

3. Trường hợp có căn cứ xác định lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu nhập quyết định cung cấp các thông tin cần lưu ý về lô hàng (mặt hàng trọng điểm, doanh nghiệp trọng điểm, lô hàng có nghi vấn, giá, mã số, thuế suất) cho Chi cục hải quan điện tử hoặc tiến hành ngay việc kiểm tra thực tế lô hàng tại cửa khẩu. Thông tin cung cấp, kết quả kiểm tra được cập nhật ngay vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc thông báo bằng văn bản cho Chi cục hải quan điện tử.

4. Kiểm tra, đối chiếu trên hệ thống hoặc “Bản kê biên bản bàn giao” theo Mẫu số 13 Phụ lục XIV Quyết định 52/2007/QĐ-BTC do Chi cục hải quan điện tử gửi đến với thực tế các lô hàng đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu ghi trong sổ theo dõi. Nếu phát hiện có sai lệch hoặc thiếu thì phối hợp với Chi cục hải quan điện tử để xác minh, làm rõ.

Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin qua hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đề nghị chuyển cửa khẩu

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: chưa quy định cụ thể

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan cửa khẩu

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Đề nghị chuyển cửa khẩu- mẫu số 1- Phụ lục IX Quyết đinh 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;

+ Biên bản bàn giao- mẫu số 12- Phụ lục XIV Quyết đinh 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;

+ Xác nhận hàng đến- mẫu số 3- Phụ lục IX Quyết đinh 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính

- Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

- Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC  về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Phụ lục IX

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo

Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả

Danh mục

Bắt buộc

Mẫu số 1

Đề nghị chuyển cửa khẩu

 

 

 

1.1              

Loại chứng từ

Đề nghị chuyển cửa khẩu

 

X

1.2              

Số tham chiếu chứng từ

Số tham chiếu do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ

 

X

1.3              

Chức năng của chứng từ

Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)

 

X

1.4              

Trạng thái chứng từ

Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)

   

1.5              

Số đăng ký chứng từ

Số do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận

 

X

1.6              

Ngày khai chứng từ

Ngày người khai hải quan khai chứng từ

 

X

1.7              

Ngày đăng ký chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo

 

X

1.8              

Mã hải quan

Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận Đề nghị

X

X

1.9              

Mã doanh nghiệp

Mã doanh nghiệp

X

X

1.10          

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

 

X

1.11          

Mã người khai hải quan

Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)

X

 

1.12          

Tên người khai hải quan

Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)

   

1.13          

Đề nghị chuyển cửa khẩu

Nội dung đề nghị chuyển cửa khẩu

   

1.14          

Số vận đơn

Phải khai báo trong trường hợp hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

   

1.15          

Ngày vận đơn

Phải khai báo trong trường hợp hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

   

1.16          

Địa điểm kiểm tra hàng hoá ngoài cửa khẩu đã được Cục hải quan tỉnh thành phố công nhận

     

1.17          

Địa điểm kiểm tra hàng hoá ngoài cửa khẩu xin một lần là chân công trình, nhà máy xí nghiệp đang xây dựng

   

X

1.18          

Thời gian dự kiến hàng đến địa điểm kiểm tra

   

X

1.19          

Tuyến đường vận chuyển

   

X

Mẫu số 2

Biên bản bàn giao

 

 

 

2.1               

Loại chứng từ

Biên bản bàn giao

 

X

2.2               

Chức năng của chứng từ

Chức năng của chứng từ (biên bản mới/sửa, xoá thông tin biên bản cũ)

 

X

2.3               

Trạng thái chứng từ

Trạng thái của chứng từ (đã xác nhận/chưa xác nhận)

   

2.4               

Số biên bản

Số biên bản do hệ thống tự động cấp

 

X

2.5               

Ngày biên bản

Ngày biên bản

 

X

2.6               

Người lập biên bản

Tên của người lập biên bản

 

X

2.7               

Mã hải quan

Mã Hải quan lập biên bản

X

X

2.8               

Mã hải quan nhận biên bản

Mã đơn vị Hải quan nhận biên bản

X

X

2.9               

Mã doanh nghiệp

Mã doanh nghiệp

X

X

2.10            

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

 

X

2.11            

Mã người khai hải quan

Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)

X

 

2.12            

Tên người khai hải quan

Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)

   

2.13            

Số tờ khai

Số tờ khai chuyển cửa khẩu

 

X

2.14            

Ngày tờ khai

Ngày khai tờ khai hải quan

X

X

2.15            

Tên đơn vị mở tờ khai

Tên đơn vị mở tờ khai

 

X

2.16            

Số kiện

Trường hợp có chuyển cửa hàng rời

   

2.17            

Số hiệu container

Trường hợp có chuyển cửa khẩu hàng container

   

2.18            

Số seal container

Trường hợp có chuyển cửa khẩu hàng container

   

2.19            

Số niêm phong Hải quan

Nếu có

   

2.20            

Tình trạng container

Tình trạng container (nguyên seal,...)

 

X

2.21            

Biên bản tình trạng

Nếu có

   

2.22            

Tuyến đường vận chuyển

Tuyến đường vận chuyển

 

X

2.23            

Chiều dài tuyến đường

Chiều dài của tuyến đường vận chuyển (km)

 

X

2.24            

Thời gian vận chuyển

Thời gian vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu

 

X

2.25            

Giờ xuất phát

Thời điểm phương tiện vận chuyển khởi hành

 

X

2.26            

Thông tin khác

Các thông tin khác liên quan

   

Mẫu số 3

Xác nhận hàng đến

 

 

 

3.1               

Loại chứng từ

Xác nhận hàng đến

 

X

3.2               

Số tham chiếu chứng từ

Số do cơ quan hải quan cấp

 

X

3.3               

Chức năng của chứng từ

Chức năng của chứng từ (xác nhận/phủ nhận xác nhận trước đó)

 

X

3.4               

Trạng thái chứng từ

Trạng thái của chứng từ (đã xác nhận/chưa xác nhận)

   

3.5               

Mã doanh nghiệp

Mã doanh nghiệp

X

X

3.6               

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

 

X

3.7               

Mã người khai hải quan

Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)

X

 

3.8               

Tên người khai hải quan

Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)

   

3.9               

Tờ khai chuyển cửa khẩu

Thông tin tham chiếu đến tờ khai chuyển cửa khẩu (số tờ khai, mã loại hình xuất khẩu/nhập khẩu, ngày đăng ký, Chi cục hải quan tiếp nhận tờ khai).

 

X

3.10            

Mã hải quan cửa khẩu

Mã chi cục hải quan cửa khẩu

X

X

3.11            

Ngày xác nhận

Ngày xác nhận hàng đến

 

X

3.12            

Nội dung tình trạng hàng hoá, các thông tin khác

Thông tin về hàng hoá và các thông tin, hướng dẫn khác

 

X

Phụ lục XIV

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ IN

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo

Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC)

CỤC HẢI QUAN…

CHI CỤC HẢI QUAN…


Số: ………../HQĐT-BTKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


...., ngày .... tháng ..... năm .....

 

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

 

Hồi….. giờ … phút, ngày … tháng … năm ….,

Chi cục Hải quan……………… bàn giao cho ông (bà): …………………

Đại diện của Công ty …………………………………………………..

Lô hàng tờ khai số:………………………….;

Vận tải đơn số: …………………..

Để chuyển đến Chi cục Hải quan …………………………………… gồm:

STT

SỐ HIỆU CONTAINER HOẶC  BIỂN KIỂM SOÁT PTVT

SỐ SEAL CONTAINER

SỐ SEAL HẢI QUAN

GHI CHÚ

         

Tình trạng container/PTVT/hang hóa:………………………………………

………………………………………………………………………………

Biên bản về tình trạng container/hàng hóa (nếu có), số……………………

……………………………………………………………………………

Tuyến đường vận chuyển…………………………………………………

Giờ xuất phát .…………………..

Chiều dài………………..………km; Thời gian vận chuyển ……………….

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan: ………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….………………….

………………………………………………………………………….………………….

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….…………

NGƯỜI KHAI HQ/

NGƯỜI VẬN CHUYỂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHI CỤC HQ NGOÀI CK

(Ký, đóng dấu công chức)

CHI CỤC HQ CỬA KHẨU

(Ký, đóng dấu công chức)

Tin liên quan

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu lần đầu cho dự án đầu tư
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đầu...
Nền tảng vững chắc cho hiện đại hóa
Một quan điểm quan trọng được đặt ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính...
Chi đoàn Chi cục HQCK Cảng Hòn La hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
Nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi, Chi đoàn Chi cục HQCK Cảng Hòn La đã tổ chức thăm hỏi và...
Không được hoàn thuế NK xe ô tô cabin sát xi do không đăng ký trước
Trước vướng mắc của Cục Hải quan Lạng Sơn trong việc xử lý hoàn thuế NK xe ô tô cabin sát xi cho Công ty TNHH Khang...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình bắt giữ số lượng lớn pháo hoa các loại
Ngày 12/11/2017, Đội kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (thuộc Cục Hải...
Hải quan Việt Nam đã đảm bảo tốt tính nhanh chóng trong thông quan
“Việt Nam vẫn phải tăng cường hơn nữa công tác lập quy hoạch cũng như phối hợp để phát triển ngành dịch vụ...
Giao hữu bóng đá nữ chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
Chiều ngày 25/3, tại sân bóng đá Luxe đã diễn ra trận giao hữu bóng đá nữ  giữa Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh...