Thu nộp tiền thuế (thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), tiền phí, lệ phí (lệ phí làm thủ tục hải quan, lệ phí phương tiện XNC, phí lưu kho hải quan, lệ phí quá cảnh, lệ phí áp tải hải quan, phí niêm phong, kẹp chì hải quan, phí, lệ phí khác) và các khoản thu khác bằng chuyển khoản vào NSNN qua KBNN;

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Khi có phát sinh nghĩa vụ thuế cá nhân, tổ chức có trách nhiệm kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác; nộp đầy đủ, đúng hạn số thuế phải nộp vào NSNN qua KBNN.

Cá nhân, tổ chức nộp số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác phải lập Giấy nộp tiền vào NSNN theo quy định tại Điểm 4 Phần B Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008, ghi chính xác các thông tin về nội dung khoản nộp NSNN theo quy định tại quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008  (trừ trường hợp cá nhân, tổ chức nộp thuế , phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác bằng tiền mặt tại cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan sẽ cấp biên lai thu tiền cho người nộp thuế - theo quy định tại điểm 2.4 mục I Phần B – Thông tư 128/2008/TT-BTC)

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Đối với cơ quan Hải quan, khi nhận được báo có của KBNN chuyển sang, có trách nhiệm sử dụng làm chứng từ hạch toán vào hệ thống theo quản lý theo dõi nợ thuế để ghi nhận cá nhân, tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ đối với NSNN.

- Cách thức thực hiện:

+ Cá nhân, tổ chức nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN bằng chuyển khoản thông qua hệ thống các ngân hàng, thương mại, tổ chức tín dụng để nộp vào NSNN;

   - Thành phần, số lượng hồ sơ:

-          Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS: bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản) đối với các khoản thuế;

Biên lai thu tiền đối với phí, lệ phí và các khoản thu khác.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước;

+ Trong thời hạn 05 ngày (năm) làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước đối với trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng từ ghi nhận cá nhân, tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ với NSNN: Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Biên lai thu tiền có chữ kỹ, đóng dấu của cơ quan thu lên chứng từ nộp tiền.

Lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước;          

            + Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

+    Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 về việc ban hành hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước;

+ Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Không ghi vào khu vực này

 

Mẫu số: C1- 02/NS

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của  BTC

Mã hiệu: (1)

Số: (1)…………………

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  £      Chuyển khoản £

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

 

 

Người nộp thuế: ....................................................................................................................................................

Mã số thuế:..................................................... Địa chỉ :..............................................................................................

...................................................................................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: ....................

Người nộp thay: (2)........................................................................................................................ Mã số thuế:................

Địa chỉ: .               

Huyện: ..................................................................................... Tỉnh, TP: ...................................................................... 

Đề nghị NH (KBNN) (3): ......................................................  trích TK số: .................................................................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: ...............................................  tỉnh, TP: ..........................................

Để ghi thu NSNN                         c                   hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ................................................

Cơ quan quản lý thu: .......................................................................................................................... Mã số: ..................

Tờ khai HQ, QĐ số: ...............................................  ngày: ...........................................  loại hình XNK: ........................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ..............................................  ngày ................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT (K)

NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

             
             
             

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:....................................... Mã ĐBHC: .....................................

Mã KBNN:.................................. Mã nguồn NS:...............................

Nợ TK:...........................................................................

Có TK: ..........................................................................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9)

NGÂN HÀNG A (11)

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền    Kế toán trưởng (10)     Thủ trưởng (10)

Ngày……tháng……năm……

Kế toán                         Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG B (11)

           Ngày……tháng……năm……

Kế toán                            Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm…….

Thủ quỹ (7)     Kế toán       Kế toán trưởng (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (4) dùng khi nộp TM vào KBNN (hoặc ngân hàng); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu mở tại KBNN; (6) dùng cho cơ quan thu để nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khi trích TK của người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN đã tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy./. 

Không ghi vào khu vực này

 

Mẫu số: C1- 03/NS

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của  BTC

Mã hiệu: (1)

Số: (1)…………………

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BẰNG NGOẠI TỆ

Tiền mặt  £      Chuyển khoản £

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

Người nộp thuế: ....................................................................................................................................................

Mã số thuế:..................................................... Địa chỉ:...............................................................................................

...................................................................................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: ....................

Người nộp thay: (2)........................................................................................................................ Mã số thuế:................

Địa chỉ: .               

Huyện: ..................................................................................... Tỉnh, TP: ...................................................................... 

Đề nghị NH (3): ......................................................  trích TK số: .................................................................

(hoặc) nộp ngoại tệ tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: ...............................................  tỉnh, TP: ..........................................

Để ghi thu NSNN                         c                   hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ................................................

Cơ quan quản lý thu: .......................................................................................................................... Mã số: ..................

Tờ khai HQ, QĐ số: ...............................................  ngày: ...........................................  loại hình XNK: ........................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ..............................................  ngày ................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số nguyên tệ

Số tiền VNĐ

               
               
               

Tổng cộng

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:.................................... Mã ĐBHC:.................................

Mã KBNN:……………..Mã nguồn NS:………………………

Nợ TK:.............................................................................

Có TK:.............................................................................

Tỷ giá hạch toán:...........................................................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (8)

NGÂN HÀNG A (10)

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền    Kế toán trưởng (9)        Thủ trưởng (9)

Ngày……tháng……năm……

Kế toán                       Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG B (10)

           Ngày……tháng……năm……

Kế toán                            Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm…….

Thủ quỹ (7)        Kế toán       Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng nơi trích TK hoặc nơi thu ngoại tệ tiền mặt; (4) nộp ngoại tệ tiền mặt vào ngân hàng (hoặc KBNN tỉnh, TP); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu tại KBNN; (6) cơ quan thu nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) Kiểm ngân KBNN thu ngoại tệ tiền mặt; (8) chỉ in và sử dụng đối với KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế; (9) sử dụng cho đối tượng là tổ chức nộp ngoại tệ chuyển khoản; (10) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng bằng chứng từ giấy./.

Tin liên quan

Triển khai thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP tại Cục HQ tỉnh Quảng Bình
Ngày 11/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Triển khai VNACCS/VCIS: Hệ thống thông quan điện tử hiện có sẽ ra sao?
Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sắp vận hành là điều mà giới DN và ngành Hải quan đang hết sức kì vọng...
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại việt nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế
54. Thủ tục: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại việt nam đưa...
Chính sách thuế mới: Hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu
Những thay đổi trong chính sách thuế mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật về thuế đã...
Kiến nghị tái xuất 2 xe ô tô NK của Việt kiều
Cục Hải quan TP.HCM vừa kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tái xuất 2 chiếc xe ô tô nhập khẩu (NK) theo diện tài...
Thủ tục xác nhận trước xuất xứ hàng hóa
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Người đề nghị xác định trước xuất xứ hàng nhập...
Tổ chức Hải quan Thế giới vinh dự đón nhận Giải thưởng chống hàng giả
Tổ chức Hải quan Thế giới vừa vinh dự được nhận Giải thưởng về Chống hàng giả do Tổ chức Chống hàng giả...